Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Preoptima představuje Carbon Twins

Pondělí, 10 Červenec 2023 23:32

Tags: Car­bon Twin | Emise | MEP | Pre­op­ti­ma | Soft­ware | Stavebnictví | Uh­lí­ko­vé repliky

Preoptima-2328Soft­ware Pre­op­ti­ma zr­ca­dlí kon­strukč­ní roz­hod­nu­tí v re­ál­ném čase a „oka­mži­tě“ vy­hod­no­cu­je dopad na celou dobu ži­vot­nos­ti (WLC). Pre­op­ti­ma uved­la na trh svůj soft­ware „Car­bon Twin“ pro vy­tvá­ře­ní dy­na­mic­kých uh­lí­ko­vých replik na­vr­že­ných a po­sta­ve­ných ne­mo­vi­tos­tí. Clou­do­vá plat­for­ma a roz­hra­ní API kom­bi­nu­jí tran­s­pa­rent­ní a ge­o­lo­kač­ní údaje o uh­lí­ko­vém ko­efi­ci­en­tu s re­ál­ným mo­de­lo­vá­ním kon­struk­cí, do­dr­žo­vá­ním před­pi­sů a přes­ným množ­st­vím ma­te­ri­á­lů.

Vy­tvá­ře­jí tak uh­lí­ková dvoj­ča­ta, která usnad­ňují prů­běž­nou op­ti­ma­li­za­ci a za­me­ze­ní emisí uh­lí­ku v pro­jek­tech budov.

Uži­va­te­lé mohou im­por­to­vat vlast­ní ge­o­me­t­rii nebo po­u­žít ve­sta­vě­ný ná­stroj pro ge­ne­ra­tiv­ní na­vr­ho­vá­ní a ana­ly­zo­vat „stov­ky tisíc ite­ra­cí níz­kouh­lí­ko­vé­ho ná­vr­hu během ně­ko­li­ka minut“.

Na roz­díl od ji­ných soft­wa­rů pro po­su­zo­vá­ní ži­vot­ní­ho cyklu (LCA), které k po­sou­ze­ní vy­ža­du­jí in­for­ma­ce o množ­ství ma­te­ri­á­lu, sni­žu­je podle to­ho­to tech­no­lo­gic­ké­ho start­upu Pre­op­ti­ma ge­ne­ro­vá­ní množ­ství ma­te­ri­á­lu v rané fázi vstu­p­ní ba­ri­é­ru pro všech­ny zú­čast­ně­né stra­ny v ob­las­ti sta­veb­nic­tví, které chtě­jí zmír­nit emise uh­lí­ku ve svých pro­jek­tech.

Mezi další nové funk­ce patří in­te­gra­ce slu­žeb budov (MEP) a mo­de­lo­vá­ní pro­voz­ní ener­gie s vy­u­ži­tím scé­ná­řů de­kar­bo­ni­za­ce sítě ve Velké Bri­tá­nii a USA.

Pre­op­ti­ma oče­ká­vá, že soft­ware bude do konce le­toš­ní­ho roku scho­pen mo­de­lo­vat všech­ny po­ža­do­va­né sys­témy a typy budov a také stá­va­jí­cí bu­do­vy.


Mohlo by vás zajímat: