Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pulsonix v12.5 pro návrhy desek plošných spojů

Středa, 12 Červenec 2023 15:49

Tags: Desky plošných spojů | ECAD | EDA | Flexi desky | PCB | Pulsonix | v12.5

Pulsonix V12.53 DFlexiFold-2328Pul­so­nix, spo­leč­nost za­bý­va­jí­cí se au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­jí­cí tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozna­mu­je vy­dá­ní soft­wa­ru Pul­so­nix verze 12.5, vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce, která při­ná­ší řadu no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní pro ob­last ná­vr­hu desek ploš­ných spojů. Pul­so­nix tímto do­dá­vá špič­ko­vé ná­stro­je, které umo­ž­ňují in­že­ný­rům a ná­vr­há­řům op­ti­ma­li­zo­vat je­jich pra­cov­ní po­stu­py, zrych­lit dobu uve­de­ní na trh a do­sáh­nout do­ko­na­los­ti ná­vr­hu.

Animovaný 3D Folding pro desky Flexi Boards

Jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších funk­cí Pul­so­ni­xu verze 12.5 je za­ve­de­ní ani­mo­va­né­ho 3D ohý­bá­ní pro flexi desky. Kon­struk­té­ři nyní mohou vi­zu­a­li­zo­vat své ná­vrhy flexi desek s ohyby a křiv­ka­mi, které lze vidět v po­hy­bu v re­ál­ném čase po­mo­cí re­a­lis­tic­ké ani­ma­ce. Díky mož­nos­ti při­dá­vat do ná­vrhů desek ploš­ných spojů ob­las­ti ohybu mohou kon­struk­té­ři v 3D pro­hlí­že­či dik­to­vat, jak bude ohyb pro­bí­hat, a vi­zu­ál­ně tak po­tvr­dit cho­vá­ní desky. Tyto ob­las­ti ohybu de­fi­nu­jí ve­li­kost, směr/úhel ohybu a za­hr­nu­jí ob­las­ti Kom­po­nen­ta a Via Keep Out pro účely kon­t­ro­ly pra­vi­del ná­vr­hu (DRC).

Rozšířené možnosti exportu

V re­ak­ci na zpět­nou vazbu od zá­kaz­ní­ků a po­ptáv­ku v oboru při­ná­ší Pul­so­nix ve verzi 12.5 roz­ší­ře­né mož­nos­ti ex­por­tu. Kromě for­má­tu STEP mohou nyní uži­va­te­lé ex­por­to­vat své ná­vrhy jako sou­bo­ry STL, což po­sky­tu­je al­ter­na­tiv­ní mož­nost im­por­tu do me­cha­nic­kých CAD sys­té­mů a 3D tis­ká­ren. Ex­port lze nyní navíc de­fi­no­vat jako je­di­nou slou­če­nou enti­tu pro for­má­ty STEP i STL, což vý­raz­ně sni­žu­je vnitř­ní slo­ži­tost sou­bo­ru v pří­pa­dech, kdy nejsou vy­ža­do­vá­ny jed­not­li­vé en­ti­ty ploš­ných spojů. Tato fle­xi­bi­li­ta umožňuje bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci a in­te­gra­ci mezi týmy za­bý­va­jí­cí­mi se ná­vrhem ploš­ných spojů a me­cha­nic­kým ná­vrhem.

Vylepšená grafika a výkon

Pul­so­nix verze 12.5 vy­u­ží­vá výkon GPU ak­ce­le­ra­ce k do­sa­že­ní vyš­ší­ho gra­fic­ké­ho vý­ko­nu, a to i s běž­ným po­čí­ta­čo­vým hard­warem. Uži­va­te­lé mají nyní mož­nost řídit úroveň hard­wa­ro­vé ak­ce­le­ra­ce a vy­vá­žit kva­li­tu a výkon tak, aby spl­ňo­vala je­jich spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky. Ak­tu­a­li­za­ce také za­vá­dí mož­nost kres­le­ní dy­na­mic­kých prvků, jako jsou prů­hle­dy dis­ple­je a in­ter­ak­tiv­ní ru­ti­ny, po­mo­cí GPU gra­fi­ky. Tato vy­lep­še­ní dále zvy­šu­jí výkon zob­ra­ze­ní a za­jiš­ťu­jí ply­nu­lý a efek­tiv­ní návrh.

Pravidla pro vyspělé technologie a import

Pul­so­nix verze 12.5 za­vá­dí nová tech­no­lo­gic­ká pra­vi­dla a im­por­ty, které umožňují větší přes­nost a kon­t­ro­lu nad ná­vrhy. Uži­va­te­lé nyní mohou de­fi­no­vat te­pel­ná a tear­drop pra­vi­dla podle vrs­tev a ob­las­tí, což umo­ž­ňuje po­drob­něj­ší a přes­něj­ší ná­vrhy. Soft­ware také umo­ž­ňuje ge­ne­ro­vat QR kódy jako styl písma, což eli­mi­nu­je po­tře­bu ex­ter­ních im­por­tů a umo­ž­ňuje bez­pro­blé­mo­vé při­dá­vá­ní QR kódů do elek­tric­kých vrs­tev. Mož­nost ex­por­tu a im­por­tu kom­plex­ních pra­vi­del pro­střed­nic­tvím CSV sou­bo­rů zjed­no­du­šu­je vy­tvá­ře­ní a in­te­gra­ci pra­vi­del z ex­ter­ních sys­té­mů, což umo­ž­ňuje rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší pro­ce­sy ná­vr­hu.

Vylepšená kontrola revizí

Ak­tu­a­li­zo­va­ný Pul­so­nix Vault ve verzi 12.5 při­ná­ší vý­znam­ná vy­lep­še­ní sprá­vy a or­ga­ni­za­ce ná­vr­ho­vých sou­bo­rů. Obec­né sou­bo­ry, které nejsou spe­ci­fic­ké pro návrh nebo kni­hov­nu, jako jsou sou­bo­ry Ger­ber a Ex­cellon NC Drill, mo­de­ly STEP a ku­sov­ní­ky, lze nyní uklá­dat jako sou­část sys­té­mu Vault. Toto za­čle­ně­ní obec­ných sou­bo­rů umo­ž­ňuje lepší ver­zo­vá­ní a cen­t­ra­li­zo­va­ný pří­stup k dů­le­ži­té pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ci. Kromě toho lze nyní přímo spouš­tět hy­per­tex­to­vé od­ka­zy v se­zna­mu atri­bu­tů Vaul­tu, což umo­ž­ňuje snad­ný pří­stup k sou­vi­se­jí­cím webo­vým ad­re­sám URL, sou­bo­rům PDF a dal­ším do­ku­men­tům.

Pul­so­nix Vault byl dále vy­lep­šen, včet­ně mož­nos­ti pří­mé­ho im­por­tu ce­lých nebo čás­teč­ných kniho­ven, vy­lep­še­né­ho tří­dě­ní a řa­ze­ní sloup­ců, ovlá­da­cích prvků roz­dě­lo­va­če v okně pro­hlí­že­če, vy­lep­še­né­ho vý­ko­nu při vy­hle­dá­vá­ní kom­po­nent podle otis­ku nebo sym­bo­lu a dal­ších mož­nos­tí fil­tro­vá­ní v di­a­lo­go­vém okně od­hlá­še­ní. Tyto ak­tu­a­li­za­ce spolu s řadou dal­ších vy­lep­še­ní za­jiš­ťu­jí efek­tiv­něj­ší a pře­hled­něj­ší práci s Pul­so­nix Vaul­tem.

Pul­so­nix verze 12.5 je nyní k dis­po­zi­ci. Další in­for­ma­ce o funk­cích a vy­lep­še­ních na­lez­ne­te na www.pulsonix.com/latestversion.

 


Mohlo by vás zajímat: