Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Geoprofesionálové jsou připraveni přijmout cloudové služby

Středa, 19 Červenec 2023 11:40

Tags: Bentley | Report | Seequent | Stavebnictví

Seequent-Respondenti-2329Seequent, The Bent­ley Sub­sur­fa­ce Com­pa­ny, ozná­mil vý­sled­ky své nej­no­věj­ší zprá­vy o sprá­vě dat ge­o­pro­fe­si­o­ná­lů, která se za­bý­vá tren­dy, vý­zva­mi a pří­le­ži­tost­mi v ob­las­ti ge­o­věd­ních dat. S tím, jak se pro­jek­ty v ob­las­ti ve­řej­né in­fra­stru­k­tu­ry stá­va­jí vět­ší­mi a roz­počty se ome­zu­jí, je pro or­ga­ni­za­ce dů­le­ži­těj­ší než kdy jindy zís­kat ze svých dat větší hod­no­tu.

Cílem See­quen­tu je, aby zprá­va o sprá­vě dat ge­o­pro­fe­si­o­ná­lů vrhla svět­lo na spo­leč­né a nově vzni­ka­jí­cí pro­blémy v ko­mu­ni­tě pod­po­vr­cho­vých pra­cov­ní­ků, aby je bylo možné spo­leč­ně řešit. Je to ini­ci­a­ti­va, kte­rou See­quent vede s nad­še­ním a která trvá již více než 12 let.

Zprá­va od­ha­li­la, že v celém stavebním sek­to­ru exis­tu­je po­zo­ru­hod­ně vy­so­ká úroveň při­pra­ve­nos­ti na při­je­tí clou­do­vých tech­no­lo­gií, neboť 85 % re­spon­den­tů uved­lo, že jsou při­pra­ve­ni – což je nej­ví­ce ze všech ge­o­pro­fes­ních od­vět­ví, která byla před­mě­tem prů­zku­mu. Na­vzdo­ry po­zi­tiv­ním vy­hlíd­kám zprá­va iden­ti­fi­ko­va­la pře­káž­ky, které brání pl­né­mu vy­u­ži­tí po­ten­ci­á­lu clou­du. Za hlav­ní pře­káž­ky byly ozna­če­ny spo­leh­li­vost, ne­do­sta­tek do­ved­nos­tí/schop­nos­tí a ná­kla­dy. Mnoho re­spon­den­tů navíc uved­lo, že vý­znam­ným pro­blé­mem je pří­stup k in­ter­ne­tu.

Seequent-graf1-2329

Prů­zku­mu se zú­čast­ni­lo více než 700 ge­o­pro­fe­si­o­ná­lů z oborů, které pra­cu­jí v pod po­vr­chem, včet­ně 120 od­bor­ní­ků na sta­veb­ní in­že­nýr­ství. Mezi dal­ší­mi re­spon­den­ty byli lidé z tě­žeb­ní­ho prů­mys­lu, ener­ge­ti­ky a ži­vot­ní­ho pro­stře­dí. Tato zprá­va je je­di­ná svého druhu.

Seequent-graf2-2329

Mezi další zjištění týkající se stavebního průmyslu patřilo např.:

  • Ohro­mu­jí­cích 67 % od­bor­ní­ků v ob­las­ti sta­veb­nic­tví při­zná­vá, že mají data uspo­řá­dá­na v růz­ných sys­té­mech, což svěd­čí o ne­do­sta­teč­né cen­t­ra­li­za­ci. Zprá­va také upo­zorňuje na znač­né množ­ství času strá­ve­né­ho sprá­vou dat, kte­ré­mu 24 % re­spon­den­tů vě­nu­je více než 30 % své pra­cov­ní doby.
  • Bylo zjiš­tě­no, že po­stu­py sprá­vy dat ve ve­řej­ném sek­to­ru sku­teč­ně za­o­stá­va­jí za ostat­ní­mi od­vět­ví­mi. Pouze 13 % re­spon­den­tů uved­lo, že má za­ve­de­ný rámec pro sprá­vu dat, což je v os­t­rém kon­tras­tu s 39 % v tě­žeb­ním sek­to­ru.
  • Zprá­va však od­ha­li­la i slib­nou sta­tis­ti­ku, kdy 35 % re­spon­den­tů uved­lo, že mají v úmys­lu za­vést rámec pro sprá­vu dat během příš­tích 12–18 mě­sí­ců.
  • Pokud jde o roz­ho­do­vá­ní, 17 % re­spon­den­tů uved­lo, že nemá pří­stup k po­třeb­ným datům, i když toto číslo bylo ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi od­vět­ví­mi nižší.
  • Pokud jde o za­vá­dě­ní tech­no­lo­gií, 41 % od­bor­ní­ků v ob­las­ti ci­vil­ní­ho sek­to­ru se po­va­žu­je za ty, kteří včas při­jí­ma­jí nové tech­no­lo­gie, což na­zna­ču­je ocho­tu při­jí­mat ino­va­ce.

Podle Pata Mc­La­ri­na, ře­di­te­le seg­men­tu stavebního sek­to­ru v See­quen­tu, je zprá­va fas­ci­nu­jí­cím čte­ním a vrhá ostré svět­lo na ne­do­stat­ky ve sprá­vě dat v ci­vil­ním sek­to­ru. Zdů­razňuje také dů­le­ži­tost a na­lé­ha­vost za­ve­de­ní správ­ných po­stu­pů sprá­vy dat, které se opí­ra­jí o di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­stu­py. Je uklidňující vidět, že exis­tu­je ocho­ta při­jí­mat ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie a velká chuť ke změ­nám. Clou­do­vá ře­še­ní vý­znam­ně po­kro­či­la, pokud jde o efek­ti­vi­tu ná­kla­dů a spo­leh­li­vost, a See­quent musí udě­lat více pro to, aby ci­vil­ní­mu sek­to­ru před­sta­vil je­jich snad­nou im­ple­men­ta­ci.

Zprá­va o sprá­vě dat ge­o­pro­fe­si­o­ná­lů vy­chá­zí již po­šes­té. Práce v te­ré­nu pro­běh­la v květ­nu 2023, kdy bylo zís­ká­no cel­kem 704 od­po­vě­dí. Nej­vět­ší počet od­po­vě­dí po­chá­zel z Ame­ri­ky a stavební prů­my­sl tvo­řil cel­ko­vě 17 % re­spon­den­tů.

Přečtěte si Geoprofessionals Data Management Report 2023 od Seequentu.

Seequent-report-2329


Mohlo by vás zajímat: