Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář o digitálních dvojčatech pro vodárenské společnosti

Pondělí, 24 Červenec 2023 11:34

Tags: Bentley Systems | Digitální dvojčata | Infrastruktura | Vodárenství | Webinar

Bentley webinar DT vodarenske spolecnosti-2330Mě­síč­ník Di­gi­tal Curren­cy, edice Water and Was­tewa­ter od Bent­ley Sys­tems při­ná­ší in­for­ma­ci o webo­vém se­mi­náři Bent­ley na vy­žá­dá­ní, který se za­bý­vá di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty pro vo­dá­ren­ské spo­leč­nos­ti – pří­pa­dy po­u­ži­tí a pří­no­sy pro pro­voz. V tomto webi­ná­ři vy­svět­lí pro­duk­to­vý ma­na­žer Bent­ley Mi­guel So­a­res, jak di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta již při­ná­še­jí vý­ho­dy vo­dá­ren­ským spo­leč­nos­tem, a zá­ro­veň účast­ní­ky pro­ve­de pří­pa­dy po­u­ži­tí (upra­ve­ný­mi podle sku­teč­ných pří­kla­dů) a hlav­ní­mi pří­no­sy pro pro­voz.

Pro­to­že jde o webi­nář na vy­žá­dá­ní, ne­mu­sí­te na nic čekat. Klik­ně­te na níže uve­de­ný odkaz, na strán­ce, která se ote­vře, vyplňte do­taz­ník a mů­že­te sle­do­vat pre­zen­ta­ci Mi­gue­la So­a­re­se, pro­duk­to­vé­ho ma­na­že­ra pro vodní in­frastruk­tu­ru v Bent­ley Sys­tems.

Bentley webinar-sledujte nyní 

Mezi hlavní body 61minutového webináře patří:

  • Pře­hled hlav­ních klí­čo­vých uka­za­te­lů vý­kon­nos­ti sys­té­mu
  • Sprá­va udá­los­ti
  • Ur­če­ní pri­o­rit­ních ob­las­tí pro ak­tiv­ní de­tek­ci úniků
  • Iden­ti­fi­ka­ce ne­e­fek­tiv­ních čer­pa­del
  • Pod­po­ra pro­pla­cho­va­cích čin­nos­tí
  • Zvy­šo­vá­ní spo­ko­je­nos­ti zá­kaz­ní­ků

 


Mohlo by vás zajímat: