Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Černý materiál UL94 V0 odolný proti plameni

Středa, 26 Červenec 2023 22:14

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Accu­ra | AMX Tough | FR V0 Black | Materiály | Pryskyřice | UL94 V0

accura-sla-amx-fr-vo-material-2330Accu­ra AMX Tough FR V0 Black je vy­so­ce vý­kon­ná, rych­le tisk­nou­cí, ne­hoř­la­vá (FR) prys­ky­ři­ce UL94 V0 pro tisk krás­ných mat­ných čer­ných dílů. 3D Sys­tems před­sta­vu­je první vel­ko­ploš­ný SLA FR ma­te­ri­ál v oboru, který je je­di­neč­ně hou­žev­na­tý ve spo­je­ní s vý­ji­meč­ným pro­dlou­že­ním před pře­tr­že­ním, které do­sa­hu­je až 35 %. Tato vý­rob­ně sta­bil­ní prys­ky­ři­ce je vy­ni­ka­jí­cí vol­bou pro uni­ver­zál­ní ma­te­ri­ál díky svému vy­so­ké­mu roz­li­še­ní, vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tě po­vrchu a rych­los­ti tisku.

Mezi prů­mys­lo­vá od­vět­ví, pro která je tento ma­te­ri­ál ide­ál­ní, patří le­tec­ký, au­to­mo­bi­lo­vý a do­prav­ní prů­my­sl a vý­ro­ba spo­třeb­ní­ho zboží.

Mezi pří­kla­dy po­u­ži­tí patří např:

  • Přímá vý­ro­ba vel­ko­ob­je­mo­vých plas­to­vých dílů pro ko­neč­né po­u­ži­tí.
  • Po­lo­vo­di­čo­vá za­ří­ze­ní
  • Kryty desek s ploš­ný­mi spoji
  • Kryty, zá­věsy nebo pouz­d­ra vy­ža­du­jí­cí kla­si­fi­ka­ci UL94 V0
  • Ne­hoř­la­vé díly pro vlaky a au­to­bu­sy
  • Sou­čás­ti spo­je­né s ba­te­ri­e­mi pro elek­tric­ká vo­zi­dla

3D Systems-vice informaci-2330

 


Mohlo by vás zajímat: