Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Registrace na CADfórum 2023 – 20. ročník konference

Čtvrtek, 27 Červenec 2023 21:20

Tags: Arkance Systems | BIM | CAD | CADfórum | CAM | GISfórum | Konference | PLM

CF 2023-2330Dne 17. října pro­běh­ne na zámku Valeč ju­bi­lej­ní, již dva­cá­tý roč­ník tra­dič­ní od­bor­né kon­fe­ren­ce CADfórum 2023. Kon­fe­ren­ce za­mě­ře­ná na vý­mě­nu prak­tic­kých zku­še­nos­tí mezi pro­fe­si­o­nál­ní­mi uži­va­te­li CAD/CAM a BIM ře­še­ní pro po­čí­ta­čo­vé na­vr­ho­vá­ní je letos po­řá­dá­na s kon­fe­ren­cí GISfórum 2023 (druhý den, 18. října).

Akce je ur­če­ná pro pro­fe­si­o­nál­ní kon­struk­té­ry, pro­jek­tan­ty a ma­na­že­ry ve stro­jař­ské i sta­vař­ské praxi.

Le­toš­ní 20. CADfórum pro­běh­ne pod hes­lem „Di­gi­ta­li­za­ce na­vr­ho­vá­ní“ se za­mě­ře­ním na ak­tu­ál­ní otáz­ky pře­cho­du na mo­der­ní di­gi­tál­ní CAD/CAM, PDM/PLM/MES a BIM/CDE tech­no­lo­gie. O zku­še­nos­ti s je­jich za­vá­dě­ním se po­dě­lí před­ní české a slo­ven­ské firmy. Kon­fe­ren­ce před­sta­ví kromě ji­né­ho i nej­no­věj­ší ná­vr­ho­vé a au­to­ma­ti­zač­ní ná­stro­je vy­u­ží­va­jí­cí mo­der­ní tech­no­lo­gie clou­du, in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov (BIM), ge­ne­ra­tiv­ní­ho na­vr­ho­vá­ní a stro­jo­vé­ho učení (AI). Přímo s vý­vo­já­ři Au­to­de­s­ku bu­de­te moci na­hléd­nout do bu­douc­nos­ti kon­strukč­ních ná­stro­jů

Po­řa­da­te­lem této akce je spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems, hlav­ní­mi part­ne­ry kon­fe­ren­ce jsou Au­to­de­sk, DELL, Gefos. Zášti­tu pře­bí­ra­jí or­ga­ni­za­ce CzBIMBIMaS. Pro­gram kon­fe­ren­ce na­bíd­ne kromě před­ná­šek uži­va­te­lů z praxe a dis­ku­sí i prak­tic­ké worksho­py, ukáz­ky vir­tu­ál­ní re­a­li­ty či pro­duk­to­vé no­vin­ky, tipy a triky k apli­ka­cím Au­to­de­sk In­ven­tor, Revit, Civil 3D, Au­to­de­sk Con­structi­on Cloud a Fusi­on 360 či Power­Mill i k apli­ka­cím Ar­kan­ce Sys­tems. Po dobu kon­fe­ren­ce budou k dis­po­zi­ci sta­ni­ce s ak­tu­ál­ní­mi ver­ze­mi CAD, CAM, PDM a BIM soft­wa­ru Au­to­de­sk a Ar­kan­ce Sys­tems i od­bor­ní­ci, při­pra­ve­ní zod­po­vě­dět veš­ke­ré do­ta­zy. K dis­po­zi­ci budou i prak­tic­ké ukáz­ky pro­duk­tů a tech­no­lo­gií part­ne­rů kon­fe­ren­ce. Pro­hléd­nout si mů­že­te stu­dent­skou for­mu­li Race teamu TUL.

V rámci kon­fe­ren­ce se usku­teč­ní také ma­na­žer­ské se­tká­ní pro ve­dou­cí pra­cov­ní­ky prů­mys­lo­vých firem.

Účast­nic­ký po­pla­tek činí 2000 Kč. Sub­scrip­ti­on zá­kaz­ní­ci Ar­kan­ce Sys­tems mohou vy­u­žít jeden vou­cher pro bez­plat­nou účast. Ná­vštěv­ní­ci kon­fe­ren­ce si mohou od­nést ně­kte­rou z atrak­tiv­ních cen – např. chyt­ré ho­din­ky Gar­min Fo­re­run­ner nebo 3D myš.

Vy­u­žij­te mož­nos­ti se­tkat se s ko­le­gy kon­struk­té­ry, pro­jek­tan­ty a ma­na­že­ry, kteří řeší stej­né výzvy jako vy!

Re­gis­tra­ce

On­li­ne re­gis­tra­ci, pro­gram a další in­for­ma­ce o kon­fe­ren­ci CADfórum 2023 na­jde­te na no­vých strán­kách kon­fe­ren­ce.​cadforum.​cz. Re­gis­truj­te se včas, ně­kte­ré worksho­py bý­va­jí rych­le ob­sa­ze­ny. Uzávěrka registrací je 31. září 2023.

 


Mohlo by vás zajímat: