Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EOS spouští online nástroj pro analýzu 3D tisku

Úterý, 01 Srpen 2023 23:45

Tags: 3D tisk | Ad­di­ti­ve Minds | Ana­ly­tic­ký ná­stroj | EOS | North Ame­ri­ca | On­li­ne

cani3d--2331EOS North Ame­ri­ca a jeho sku­pi­na pro apli­ko­va­né in­že­nýr­ství Ad­di­ti­ve Minds spus­ti­ly on­li­ne ana­ly­tic­ký ná­stroj Can I 3D Print This, který umožňuje or­ga­ni­za­cím, které zkou­ma­jí adi­tiv­ní vý­ro­bu (AM), za­dá­vat in­for­ma­ce o apli­ka­ci do uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé plat­for­my a vy­tvá­řet zprá­vy, které po­má­ha­jí od­po­vě­dět na otáz­ku „Can I 3D Print This?“, tedy „Mohu to vy­tisk­nout ve 3D?“.

Ná­stroj je určen pro 3D tisk z kovů i po­ly­me­rů a po­sky­tu­je svo­bo­du a ne­zá­vis­lé še­t­ře­ní těm, kteří zkou­ma­jí ži­vo­ta­schop­nost prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku po­mo­cí la­se­ro­vé práš­ko­vé fúze (LPBF) pro vý­ro­bu.

Can I 3D Print This je při­způ­so­be­na prů­mys­lo­vé­mu 3D tisku a vy­u­ží­vá in­for­ma­ce po­skyt­nu­té uži­va­te­lem o jeho sou­čas­né vý­rob­ní me­to­dě (me­to­dách) a sou­bo­ru ná­vr­hu dílu. Po za­dá­ní je vy­ge­ne­ro­vá­na kom­plex­ní ana­lý­za, včet­ně od­ha­du ná­kla­dů, před­po­klá­da­né doby vý­ro­by, do­po­ru­če­né­ho AM sys­té­mu (z port­fo­lia EOS) a do­po­ru­če­né­ho ma­te­ri­á­lu. Po do­kon­če­ní ana­lý­zy je vy­ge­ne­ro­vá­na zprá­va, která je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní. Ana­lý­za ob­sa­hu­je také ně­ko­lik po­rov­ná­ní ná­kla­dů na jeden díl (CPP), ča­so­vé­ho har­mo­no­gra­mu vý­ro­by a spo­tře­by ma­te­ri­á­lu při vý­ro­bě po­mo­cí 3D tisku na­mís­to sou­čas­ných tra­dič­ních po­stu­pů. Can I 3D Print This také ote­ví­rá pří­mou linku spo­lu­prá­ce s Ad­di­ti­ve Minds, pokud je to žá­dou­cí.

Každá za­káz­ko­vá zprá­va o ana­lý­ze po­u­ži­tí ob­sa­hu­je:

  • Ana­lý­zu ge­o­me­t­rie apli­ka­ce
  • Do­po­ru­če­ný AM sys­tém (3D tis­kár­na) a ma­te­ri­ál
  • Od­po­ví­da­jí­cí vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lu v po­rov­ná­ní se sou­čas­ným ma­te­ri­á­lem po­u­ži­tí
  • Ana­lý­zu fi­nanč­ní ren­ta­bi­li­ty a doby vý­ro­by v po­rov­ná­ní se sou­čas­nou vý­rob­ní me­to­dou
  • Po­rov­ná­ní CPP se sou­čas­ným vý­rob­ním po­stu­pem a ži­vot­ním cyk­lem vý­rob­ku
  • „Chyt­rou“ ana­lý­zu CPP, která se při­způ­so­bu­je na zá­kla­dě ori­en­ta­ce dílu

EOS na­vá­zal spo­lu­prá­ci s fir­mou CAS­TOR a vy­tvo­řil ná­stroj Can I 3D Print This. Webo­vý ná­stroj je v sou­čas­né době k dis­po­zi­ci pouze pro uži­va­te­le v Se­ver­ní Ame­ri­ce, ale EOS zkou­má mož­nost glo­bál­ní na­bíd­ky. Uži­va­te­lé jsou ome­ze­ni na ana­lý­zu pěti (5) dílů, ale větší dávky ana­lýz apli­ka­cí nebo se­stav lze do­kon­čit díky spo­lu­prá­ci s týmem in­že­ný­rů EOS Ad­di­ti­ve Minds.

 


Mohlo by vás zajímat: