Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

8 nejčastějších mýtů o robotizaci podle Profiky

Středa, 30 Srpen 2023 20:26

Tags: Automatizace | Koboty | Mýty | Pro­fi­ka | Robotické buňky | Robotika

Roboticka bunka od spolecnosti Profika-2335Ro­bo­ti­za­ce a au­to­ma­ti­za­ce jsou čím dál žá­da­něj­ším ře­še­ním. Nejen­že re­a­gu­jí na ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných lid­ských pra­cov­ní­ků, za­jiš­ťu­jí rov­něž přes­nost a jasně daný výkon. To je zá­klad­ní po­ža­da­vek třeba pro ob­last au­to­mo­ti­ve či far­ma­ceu­tic­ký prů­my­sl. Přes­to exis­tu­je řada firem, které by au­to­ma­ti­za­ci pro­vo­zu po­tře­bo­va­ly, ale mají z ní obavy za­lo­že­né na růz­ných před­sud­cích.

Jindy je pří­stup na­o­pak ovliv­něn ne­re­ál­ným oče­ká­vá­ním. Nej­čas­těj­ší mýty, s nimiž se v praxi se­tká­vá, vy­vra­cí spo­leč­nost Pro­fi­ka.

Ať se jedná o ko­bo­ty, ro­bo­tic­ké buňky či plně au­to­ma­ti­zo­va­né linky, za­ve­de­ní au­to­ma­ti­za­ce a ro­bo­ti­za­ce má jeden je­di­ný cíl: zlep­šit pro­duk­ti­vi­tu firmy. „Nákup a im­ple­men­ta­ce tech­nic­ké­ho ře­še­ní je velký výdaj a každá zod­po­věd­ná spo­leč­nost se za­jí­má jak o prak­tic­ké do­pa­dy, tak i rych­lost ná­vrat­nos­ti. Je ale škoda, pokud do roz­ho­do­vá­ní vstu­pu­jí i obavy, které nejsou za­lo­že­ny na re­a­li­tě, nebo pro­poč­ty ovliv­ní ne­re­ál­ná oče­ká­vá­ní,“ myslí si Jakub Kau­f­man, který má ro­bo­ti­za­ci na sta­ros­ti ve spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka. Podle jeho zku­še­nos­tí pa­nu­je v ob­las­ti 8 častých mýtů.

1) Člověka je možno plně nahradit robotem

Pokud si firma před­sta­vu­je, že za­měst­nan­ce plně na­hra­dí stro­ji, které lid­skou sílu ve všem před­čí, zpra­vi­dla musí plán pře­hod­no­tit. Člo­věk bude vždy svým hma­tem, zra­kem a rych­los­tí vy­hod­no­co­vá­ní si­tu­a­cí na­před před běž­nou ro­bo­ti­za­cí. „Exis­tu­je na­pří­klad celá řada kom­plex­ních pro­blé­mů, které do­ká­že člo­věk vy­hod­no­tit oka­mži­tě, ale tech­no­lo­gie to musí řešit déle, opa­ko­va­ně nebo se­pa­rát­ně. Na­pří­klad vy­hod­no­tit mírné škrá­ban­ce, ba­rev­nou ne­sou­ro­dost od­stí­nů, nebo cel­ko­vé zhléd­nu­tí kusu, zda na něm není ně­ja­ká na­ho­di­lá chyba,“ říká Kau­f­man.

Přes­to­že má lid­ská síla své vý­ho­dy, podle Pro­fi­ky exis­tu­je jen málo pro­vo­zů, které by vůbec nešly au­to­ma­ti­zo­vat. Otáz­kou je ale efek­ti­vi­ta a cena ta­ko­vé­ho ře­še­ní. V pří­pa­dě, že se jedná o dlou­ho­do­bou vel­ko­sé­ri­o­vou vý­ro­bu, má cenu in­ves­to­vat do slo­ži­těj­ší tech­no­lo­gie, která plně na­hra­dí ob­slu­hu v monotónních a opa­ku­jí­cích se čin­nos­tech, byť i zde je třeba lid­ská su­per­vi­ze. V opač­ném pří­pa­dě je vý­hod­něj­ší va­ri­an­ta, kde se kom­bi­nu­je lid­ská práce s au­to­ma­ti­za­cí.

2) Robotizace je bezúdržbová

Není. Stej­ně jako každý stroj, tak i robot a po­taž­mo všech­ny pe­ri­fe­rie au­to­ma­ti­za­ce/ro­bo­ti­za­ce je nutné pra­vi­del­ně kon­t­ro­lo­vat a pro­vá­dět údrž­bu. Pro­fi­ka do­po­ru­ču­je, aby kon­di­ci au­to­ma­ti­za­ce za­jiš­ťo­va­la po­cti­vá a pra­vi­del­ná údrž­ba, která za­hr­nu­je na­pří­klad ma­zá­ní me­cha­nic­kých částí, nebo pra­vi­del­ně zvaná firma za­bez­pe­ču­jí­cí kva­lit­ní údrž­bu a kon­t­ro­lu.

3) Robot je vždy rychlejší než stávající obsluha

Tento mýtus je velmi častý, ale od­po­věď na něj je slo­ži­těj­ší. Bo­hu­žel vět­ši­nou rych­lej­ší není. „Kom­bi­na­ce lid­ské­ho hmatu a zraku je ne­pře­ko­na­tel­ná. Před­stav­te si na­pří­klad přen­dá­ní kusu na stole z bodu A do bodu B. Už sa­mot­né uchy­ce­ní udělá člo­věk mno­hem rych­le­ji, pro­to­že hmat mu dává oka­mži­tou zpět­nou vazbu, že kus drží a ví, že ho drží správ­ně. Robot musí vy­slat sig­nál o ucho­pe­ní, to se musí pro­vést, ná­sle­du­jí pro­ve­de­ní a kon­t­ro­la sa­mot­né­ho upnu­tí. Vše spolu nese i me­cha­nic­ké mikro úkony na­pří­klad v pne­u­ma­tic­kých ven­ti­lech, a to vše po­tře­bu­je ně­ja­ký čas,“ vy­svět­lu­je důvod pro po­ma­lej­ší tempo Kau­f­man. Rych­lej­ší ovšem může být robot ma­ni­pu­lu­jí­cí s těž­ký­mi díly. Zá­ro­veň také robot na roz­díl od člo­vě­ka nemá pro­sto­je, proto je stále v prů­mě­ru o cca + 25 % efek­tiv­něj­ší než lid­ský pra­cov­ník. Vý­ro­bu tak au­to­ma­ti­za­ce vý­raz­ně ze­fek­tiv­ní, i když je mnoh­dy po­ma­lej­ší.

4) Roboti kradou lidem práci

Ne, byť to cel­kem roz­ší­ře­ná ne­prav­da. „V naší dlou­ho­le­té praxi se se­tká­vá­me s ob­rá­ce­ným jevem. Firmy za­vá­dě­jí au­to­ma­ti­za­ci/ro­bo­ti­za­ci zpra­vi­dla ze dvou hlav­ních dů­vo­dů. Za prvé, pro­to­že není jed­no­du­ché se­hnat pra­cov­ní­ky, kteří by měli ke stro­ja­ři­ně vztah a chtě­jí pra­co­vat. A když ano, tak často ne­chtě­jí dělat monotónní práci jako ‚pouhý‘ lá­do­vač kusů do stro­je. Za druhé, firma se chce roz­růs­tat, vy­rá­bět efek­tiv­ně­ji, mo­der­ně­ji a být kon­ku­ren­ce­schop­něj­ší, a proto au­to­ma­ti­zu­je vý­ro­bu. V obou pří­pa­dech firma ne­chce za žád­nou cenu pus­tit pra­cov­ní­ky, které již má. Buďto je po­tře­bu­je na jinou ob­dob­nou čin­nost, nebo chce na­vý­šit je­jich zku­še­nos­ti, za­ško­lit je na novou tech­no­lo­gii a po­u­žít je na vyšší po­zi­ci ve firmě,“ tvrdí Kau­f­man. Za­měst­nan­ci, kteří třeba i přes pr­vot­ní ne­chuť ne­cha­jí za­ško­lit na ovlá­dá­ní ro­bo­ti­za­ce, se pro firmu au­to­ma­tic­ky sta­nou ne­po­stra­da­tel­ný­mi a prud­ce se mění i je­jich po­zi­ce na trhu práce a vý­hled na od­mě­nu.

5) Nejlepší je robotizovat celé portfolio

Toto přání vět­ši­nou ne­kon­čí dobře. Pa­nu­je ta­ko­vý po­hled, ob­zvlášť ze stra­ny eko­no­mů, že když už ku­pu­je­me do firmy ro­bo­ta, tak ať umí všech­no. Ať umí ma­ni­pu­lo­vat se všemi typy ob­rob­ků, i když se ně­kte­rých druhů vy­rá­bí pouze 10 kusů ročně. Ať umí za­klá­dat a ko­mu­ni­ko­vat se všemi stro­ji na dílně. Ať se umí sám pře­kon­fi­gu­ro­vat na jiný typ vý­ro­by. Ta­ko­vý po­ža­da­vek je lo­gic­ký i možný, ovšem au­to­ma­ti­za­ce je pak tak ná­roč­ná, že celý pro­ces velmi pro­dra­ží a firmě se spolu s vět­ší­mi ná­ro­ky na ob­slu­hu vět­ši­nou ne­vy­pla­tí.

6) Robotizace je určena jen pro velké série

Není tomu vždyc­ky tak. Zá­le­ží, zda se vám i malé série opa­ku­jí, jak dlou­hý je čas pře­se­ří­ze­ní na jinou vý­ro­bu, nebo jaká je od­liš­nost typů dílů. „Pokud firma dělá pře­de­vším za­káz­ko­vou nebo opra­vá­ren­skou vý­ro­bu, kde při kaž­dém dílu v pod­sta­tě ladí sa­mot­nou tech­no­lo­gii vý­ro­by a po od­la­dě­ní vy­ro­bí pár fi­nál­ních kusů, pak ro­bo­ti­za­ce velký pří­nos nemá. Ale vět­ši­na firem se už kvůli jisté eko­no­mic­ké sta­bi­li­tě snaží mít v port­fo­liu ale­spoň pár méně nebo střed­ně sé­ri­o­vých vý­rob­ků, které už mohou být pro ro­bo­ti­za­ci za­jí­ma­vé. Ro­bo­ti­za­ce by vždy měla být uzpů­so­be­ná tak, aby šla uži­va­tel­sky jed­no­du­še měnit po­mo­cí pro­měn­ných nebo gra­fic­kých ná­stro­jů pro změnu na­pří­klad ve­li­kos­ti za­klá­da­né­ho dílu nebo počtu pozic v rastru zá­sob­ní­ku. Vy­pla­tí se tedy už pro menší série.

7) S robotem se nenaučím pracovat, je to příliš složité

Je to slo­ži­té. Ne­bu­de­me si nic nalhá­vat. Nicmé­ně není to o nic slo­ži­těj­ší jako pře­chod z kon­venč­ní­ho na CNC ob­rá­bě­cí stroj, nebo pro ně­ko­ho pře­chod z tla­čít­ko­vé­ho na chyt­rý te­le­fon. Zprvu pro mnohé ne­před­sta­vi­tel­ná změna, nyní na­pros­to běžná věc. „Ško­le­ní ob­slu­hy, tech­no­lo­gic­ké se­mi­ná­ře a pod­po­ra re­no­mo­va­né­ho do­da­va­te­le do­ká­že pra­cov­ní­ky při­pra­vit a na­u­čit kaž­dé­ho, kdo chce, pra­co­vat i s tou nej­slo­ži­těj­ší tech­no­lo­gií. Není třeba se obá­vat, be­ne­fi­ty pře­va­žu­jí,“ je pře­svěd­čen Kau­f­man.

8) Robot se nevyplatí

Efek­ti­vi­ta je roz­ho­du­jí­cí. Pakli­že je au­to­ma­ti­za­ce/ro­bo­ti­za­ce správ­ně na­vr­že­ná a po­u­ží­va­ná, tak vždy bude vý­ro­ba efek­tiv­něj­ší a často i spo­leh­li­věj­ší než běžná ob­slu­ha. Tím pádem se firmě vy­pla­tí. Roz­díl­nou otáz­kou je rych­lost ná­vrat­nos­ti, ta se liší vý­ro­bu od vý­ro­by a nejde ji zcela zo­bec­nit. Z praxe ovšem má Pro­fi­ka zku­še­nost, že ná­vrat­nost je až pře­kva­pi­vě rych­lá, často rych­lej­ší než při ná­ku­pu sa­mot­né­ho ob­rá­bě­cí­ho stro­je, zejmé­na po na­sa­ze­ní dal­ších ro­bo­tic­kých pra­co­višť a roz­dě­le­ním mzdo­vých ná­kla­dů vy­ško­le­né­ho za­měst­nan­ce na více tech­no­lo­gií. Dal­ším vel­kým zrych­le­ním ná­vrat­nos­ti může být i ne­pa­tr­né pro­dlou­že­ní směny, kdy robot jede v au­to­ma­tic­kém cyklu.

 


Mohlo by vás zajímat: