Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kontron kupuje firmy Hartmann a W­‑IE­‑NE­‑R

Pondělí, 04 Září 2023 16:32

Tags: Akvizice | Avionika | Bezpečnost | Hart­mann | Kon­tron | Phoenix Mecano | W­‑IE­‑NE­‑R

kontron austria-2336Kon­tron ozná­mil akvi­zi­ci firem Hart­mannW­‑IE­‑NE­‑R, sku­pi­ny vý­rob­ců odol­ných po­čí­ta­čo­vých sys­té­mů se síd­lem v Ně­mec­ku a Spo­je­ných stá­tech, od Pho­enix Me­ca­na. Spo­leč­nos­ti do­sáh­ly v roce 2022 tržeb ve výši při­bliž­ně 18 mi­li­o­nů EUR a kupní cena je oce­ňuje na 22,1 mi­li­o­nu eur. Uza­vře­ní trans­ak­ce se oče­ká­vá ve čtvr­tém čtvrt­le­tí.

Podle Kon­tro­nu akvi­zi­ce pod­po­ru­je stra­te­gii spo­leč­nos­ti po­sí­lit rych­le ros­tou­cí seg­ment s vy­so­kou marží „Soft­ware + Ře­še­ní“ umož­ňu­jící ře­še­ní v ob­las­ti avi­o­ni­ky a bez­peč­nos­ti.

Hart­mann na­vr­hu­je a vy­rá­bí in­te­gro­va­né mo­du­lár­ní vý­po­čet­ní sys­témy VPX pro ul­tra­vy­so­ké rych­los­ti a drsné pro­stře­dí odol­né vůči zá­ře­ní a vněj­ším vli­vům. W­‑IE­‑NE­‑R doplňuje port­fo­lio o re­dun­dant­ní na­pá­je­cí zdro­je VPX.
Nej­vět­ší­mi trhy jsou Spo­je­né státy, Ně­mec­ko a Švý­car­sko. Toto port­fo­lio je za­lo­že­no na 50 le­tech zku­še­nos­tí a ří­ze­no cel­kem 77 za­měst­nan­ci v Ně­mec­ku a Spo­je­ných stá­tech.
Zmí­ně­ná akvi­zi­ce při­ná­ší vy­so­ké sy­ner­gie a pod­po­ru­je stra­te­gic­ký pro­gram „Shape“ firmy Kon­tron, jehož cílem je roz­ší­řit port­fo­lio vý­rob­ků o ver­ti­kál­ní tržní ře­še­ní na­bí­ze­jí­cí vyšší marže.

Podle Kon­tro­nu po­mů­že akvi­zi­ce jeho plá­nům do­sáh­nout na těch­to tr­zích do roku 2024 tržeb pře­sa­hu­jí­cích 100 mi­li­o­nů eur.

 


Mohlo by vás zajímat: