Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Formlabs představuje silikonovou pryskyřici 40A

Čtvrtek, 14 Září 2023 22:47

Tags: 3D tisk | Elastomery | Formlabs | Materiály | Silicone 40A | SLA

formlabs-2337Form­labs hrdě před­sta­vi­la prys­ky­ři­ci Si­li­co­ne 40A, první do­stup­ný čistě si­li­ko­no­vý ma­te­ri­ál pro 3D tisk, který umo­ž­ňu­je pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie Form­labs Pure Si­li­co­ne Tech­no­lo­gy, jež kom­bi­nu­je vy­ni­ka­jí­cí ma­te­ri­á­lo­vé vlast­nos­ti li­té­ho si­li­ko­nu s vý­ho­da­mi 3D tisku. Za­tím­co mož­nos­ti elas­to­me­ro­vé­ho 3D tisku jsou ši­ro­ce do­stup­né, ře­še­ní, která by na­bí­ze­la čistě si­li­ko­no­vý 3D tisk s per­spek­tiv­ní­mi vlast­nost­mi ma­te­ri­á­lu, je dnes na trhu ome­ze­né.

A to z dů­vo­du vy­so­kých ná­kla­dů nebo tech­nic­kých pro­blé­mů. Form­labs vy­na­lez­la pa­ten­to­va­nou tech­no­lo­gii Pure Si­li­co­ne Tech­no­lo­gy, která se opírá o eko­sys­tém ste­re­o­li­to­gra­fie Form­labs (SLA) a umo­ž­ňuje vy­rá­bět 100% si­li­ko­no­vé díly přímo ve firmě během ně­ko­li­ka hodin.

Díly ze si­li­ko­no­vé prys­ky­ři­ce 40A s tvr­dos­tí 40A podle Sho­rea, 230% pro­dlou­že­ním při pře­tr­že­ní a pev­nos­tí v tahu 12 kN/m jsou ide­ál­ní pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí pod­daj­nost a tr­van­li­vost i při opa­ko­va­ném na­ta­ho­vá­ní, ohý­bá­ní nebo stla­čo­vá­ní. Díly vy­ro­be­né ze si­li­ko­no­vé prys­ky­ři­ce 40A mají pruž­nost při od­ra­zu 34 %, vy­ni­ka­jí­cí che­mic­kou a te­pel­nou odol­nost (-25 °C až 125 °C) a mohou mít jemné de­tai­ly o ve­li­kos­ti pou­hých 0,3 mm a slo­ži­té tvary, které jsou ná­roč­né na do­sa­že­ní tra­dič­ní­mi vý­rob­ní­mi me­to­da­mi.

Díly ze si­li­ko­no­vé prys­ky­ři­ce 40A jsou ide­ál­ní pro ná­sle­du­jí­cí apli­ka­ce:

  • Rych­lé pro­to­ty­po­vá­ní, beta tes­to­vá­ní a ově­řo­va­cí fáze vý­vo­jo­vé­ho cyklu vý­rob­ků pro pruž­né spo­třeb­ní zboží, au­to­mo­bi­lo­vé kom­po­nen­ty a prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní, jako jsou ko­nek­to­ry, prů­chod­ky, ak­tu­á­to­ry, klá­ves­ni­ce a pásky na ho­din­ky.
  • Ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ma­lo­sé­ri­o­vá nebo za­káz­ko­vá vý­ro­ba vnitř­ních dílů pro ko­neč­né po­u­ži­tí, jako jsou těs­ně­ní a ucpáv­ky.
  • Vy­so­ce kva­lit­ní a tr­van­li­vé po­můc­ky a ná­stro­je pro za­káz­ko­vou vý­ro­bu, jako jsou pruž­né licí formy, vo­di­cí pouz­d­ra, pří­prav­ky a mas­ko­va­cí ná­stro­je.
  • Sou­čás­ti lé­kař­ských pří­stro­jů, pro­té­zy při­způ­so­be­né pa­ci­en­tům a au­di­o­lo­gic­ké apli­ka­ce.
  • Slo­ži­té ge­o­me­t­ric­ké díly, které se ob­tíž­ně vy­rá­bě­jí tra­dič­ní­mi me­to­da­mi.

Zadost o vzorek-cz

 


Mohlo by vás zajímat: