Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vydává PADS Professional VX.2.14

Pátek, 22 Září 2023 11:34

Tags: Cloud | Desky plošných spojů | PADS Professional | PCB | Siemens | Software | VX.2.14

Siemens-PADS Pro-2338PADS Pro­fes­si­o­nal je jed­ním z nej­lep­ších soft­wa­rů pro ná­vrh a ana­lý­zu desek ploš­ných spojů pro jed­not­liv­ce a malé pra­cov­ní sku­pi­ny ve své třídě. Pra­cov­ní plo­cha PADS Pro­fes­si­o­nal je roz­ší­ře­na o mož­nos­ti, které umo­ž­ňuje cloud. Nová verze PADS Pro­fes­si­o­nal VX.2.14 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní a zdo­ko­na­le­ní clou­do­vých apli­ka­cí a PADS Pro­fes­si­o­nal La­y­ou­tu.

Vylepšení umožněná cloudovými aplikacemi

V této verzi došlo k ně­ko­li­ka vy­lep­še­ním PADS Pro­fes­si­o­nal Con­nec­tu, včet­ně no­vé­ho pa­ne­lu pro spo­lu­prá­ci, který vý­raz­ně zlep­šu­je pro­ces po­su­zo­vá­ní ná­vrhů. K dis­po­zi­ci je také nová in­te­gra­ce (již brzy) s Mic­ro­soft Teams, která za­jiš­ťu­je, že celý tým zů­sta­ne in­for­mo­ván o změ­nách v ná­vr­hu.

PADS Pro­fes­si­o­nal pod­po­ru­je bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci drag & drop s vý­zku­mem kom­po­nent, který je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím Par­tQuest Por­ta­lu. Par­tQuest Por­tal pro­šel po­zo­ru­hod­nou pro­mě­nou díky nové in­te­gra­ci kom­p­lex­ních dat o kom­po­nen­tách Sie­mens Sup­plyfra­me. Díky této in­te­gra­ci získá uži­va­tel pří­stup k roz­sáh­lé da­ta­bá­zi více než 625 mi­li­o­nů dílů a mo­de­lů ECAD a zá­ro­veň získá pře­hled o do­da­va­tel­ském ře­těz­ci v re­ál­ném čase od více než 125 ce­lo­svě­to­vě uzná­va­ných dis­tri­bu­to­rů kom­po­nent.

PADS Professional Layout

V La­y­ou­tu Sie­mens po­kra­čo­val ve zlep­šo­vá­ní uži­va­tel­ské­ho kom­for­tu a efek­ti­vi­ty při po­u­ží­vá­ní fy­zic­ké­ho opa­ko­va­né­ho po­u­ži­tí, což uži­va­te­lům umo­ž­ňuje vy­tvá­řet a na­hra­zo­vat zdro­je a in­stan­ce fy­zic­ké­ho opa­ko­va­né­ho po­u­ži­tí a také udr­žo­vat úpra­vy textu ze zdro­je ve všech in­stan­cích.

Nyní mů­že­te pře­sou­vat la­di­cí vzory podél stopy a v pří­pa­dě po­tře­by pře­sko­čit seg­ment, abys­te zvý­ši­li efek­ti­vi­tu při vy­so­ko­rych­lost­ních ná­vr­zích nebo ná­vr­zích, kde se pra­vi­dla mohou během ná­vr­ho­vé­ho cyklu mírně změ­nit.

Ve verzi VX.2.14 je také vy­lep­še­na mož­nost pře­čís­lo­vá­ní re­fe­renč­ních ozna­čo­va­čů v PADS ná­vr­há­ři.

Cel­ko­vě při­ná­ší VX.2.14 znač­nou hod­no­tu na­příč celým PADS Pro­fes­si­o­nal.

Stáhněte si novou verzi ještě dnes!

 


Mohlo by vás zajímat: