Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

NMi kupuje Avon-Dynamic Calibration

Čtvrtek, 05 Říjen 2023 12:31

Tags: Akvizice | Avon Dynamic | Certifikace | Kalibrace | Kontrola | NMi Group | Testování

AD-006-min-2340NMi Group, která se an­ga­žu­je v ob­las­ti slu­žeb tes­to­vá­ní, kon­t­ro­ly, cer­ti­fi­ka­ce a ka­lib­ra­ce kri­tic­kých vý­rob­ků (TICC), ozná­mi­la 2. října stra­te­gic­kou akvi­zi­ci Avon-Dy­na­mic Ca­lib­rati­on Ltd („Avon Dy­na­mic“). Avon-Dy­na­mic je spe­ci­a­lis­ta na ka­lib­ra­ci a mě­ře­ní roz­mě­rů, akre­di­to­va­ný podle UKAS v Bris­to­lu (Spo­je­né krá­lov­ství). Tato zá­sad­ní akvi­zi­ce po­si­lu­je po­sta­ve­ní NMi v od­vět­ví apli­ko­va­né me­t­ro­lo­gie a ka­lib­ra­ce a před­sta­vu­je vý­znam­ný krok vpřed ve stra­te­gic­ké ex­pan­zi NMi ve Velké Bri­tá­nii.

Avon-Dy­na­mic byl za­lo­žen jako Avon Ca­lib­rati­on v roce 1985 a v roce 2007 se spo­jil s Dy­na­mic Ca­lib­rati­on, čímž vznik­la silná spo­leč­nost pro­slu­lá po­sky­to­vá­ním kom­plex­ních ka­lib­rač­ních ře­še­ní v ob­las­ti elek­tro­tech­ni­ky a mě­ře­ní. Avon Dy­na­mic má stra­te­gic­kou po­lo­hu v ji­ho­zá­pad­ní An­g­lii, v dů­le­ži­tém cen­t­ru le­tec­ké­ho prů­mys­lu a vy­spě­lé vý­ro­by/in­že­nýr­ství, a má tak ide­ál­ní po­lo­hu pro po­sky­to­vá­ní slu­žeb růz­no­ro­dé kli­en­te­le. Patří sem do­má­cí i me­zi­ná­rod­ní zá­kaz­ní­ci z řad špič­ko­vých firem, kteří vy­hle­dá­va­jí služ­by špič­ko­vé kva­li­ty, jako je na­pří­klad vy­so­ce spe­ci­a­li­zo­va­né in­ter­fe­ro­me­t­ric­ké tes­to­vá­ní Avon-Dy­na­mic.

Po do­kon­če­ní akvi­zi­ce pře­vez­me Jale Cair­ney funk­ci vý­kon­né­ ře­di­te­lky Avon-Dy­na­mic a bude stát v čele úzké spo­lu­prá­ce mezi Avon-Dy­na­mic a sku­pi­nou NMi Group s cílem do­sáh­nout vy­ni­ka­jí­cí kva­li­ty a ino­va­cí. Do své nové funk­ce při­ná­ší bo­ha­té zku­še­nos­ti, dříve pů­so­bi­la jako glo­bál­ní ob­chod­ní ře­di­tel­ka v Lloyd's Re­gis­ter a ře­di­tel­ka pro roz­voj ob­cho­du s ob­no­vi­tel­ný­mi zdro­ji ener­gie v ABS Group.

Tato akvi­zi­ce je vý­znam­ným mil­ní­kem v růsto­vé stra­te­gii „nakup a buduj“ sku­pi­ny NMi Group a pod­tr­hu­je její zá­va­zek po­sky­to­vat pr­votříd­ní služ­by v ob­las­ti tes­to­vá­ní, in­spek­ce, cer­ti­fi­ka­ce a ka­lib­ra­ce po celém světě.

 


Mohlo by vás zajímat: