Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Coreform získal konkurenční grant od DoE

Pondělí, 23 Říjen 2023 13:52

Tags: Coreform | Grant | Izogeometrické analýzy | Jaderná energetika | Moose

Coreform MOOSE-2343Co­re­form ozná­mil, že zís­kal sou­těž­ní grant od mi­nis­ter­stva ener­ge­ti­ky. Z gran­tu bude fi­nan­co­ván vývoj izo­ge­o­me­t­ric­ké ana­lý­zy pro po­u­ži­tí v pro­stře­dí MOOSE (Mul­ti­phy­s­ics Ob­ject­‑Ori­en­ted Si­mu­lati­on En­vi­ron­ment). DOE pro­gram po­kro­či­lé­ho mo­de­lo­vá­ní a si­mu­la­ce v ja­der­né ener­ge­ti­ce vy­vi­nul MOOSE jako open­‑sour­ce rámec pro si­mu­la­ci, který po­u­ží­va­jí vý­zkum­ní pra­cov­ní­ci po celém světě k pod­po­ře ino­va­tiv­ních a bez­peč­ných ná­vrhů v ob­las­ti ja­der­né ener­ge­ti­ky.

Tech­no­lo­gie izo­ge­o­me­t­ric­ké ana­lý­zy Co­re­for­mu vý­raz­ně zlep­ší do­stup­nost MOOSE tím, že ra­di­kál­ně zlep­ší pra­cov­ní po­stu­py tes­to­vá­ní a vý­vo­je pro­duk­tů. Kon­krét­ně tento pro­jekt umo­ž­ní in­že­ný­rům po­u­ží­vat CAD model přímo v si­mu­la­ci.

V sou­čas­né době se znač­ná část ruční práce vě­nu­je čiš­tě­ní, defrag­men­ta­ci, roz­kla­du a sí­ťo­vá­ní dat po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní, aby byla vhod­ná pro si­mu­la­ci. V ně­kte­rých pří­pa­dech může tato práce tvo­řit více než 80 % cel­ko­vé doby si­mu­la­ce ne­li­ne­ár­ních si­mu­la­cí dy­na­mi­ky kon­struk­cí a vy­ža­du­je velké zku­še­nos­ti a od­bor­né zna­los­ti. V ja­der­né ener­ge­ti­ce je to stále větší pře­káž­ka, pro­to­že malé mo­du­lár­ní re­ak­to­ry nové ge­ne­ra­ce se blíží vý­ro­bě a pod­lé­ha­jí stále vět­ší­mu do­hle­du nad bez­peč­nos­tí. Kromě toho, že tento zdlou­ha­vý krok vy­tvá­ře­ní sítě je ča­so­vě ná­roč­ný, se ho prak­ti­ci obá­va­jí, pro­to­že ne­při­ná­ší žádné tech­nic­ké po­znatky ani ob­chod­ní hod­no­tu a je pře­káž­kou pro ne­zku­še­né nebo pří­le­ži­tost­né uži­va­te­le si­mu­lač­ních ná­stro­jů.

Co­re­form tento pro­blém řeší při­dá­ním mož­nos­ti spouš­tět me­to­dy ko­neč­ných prvků přímo na CAD mo­de­lech v MOOSE. Tato no­vin­ka umo­ž­ní in­že­ný­rům eli­mi­no­vat krok ruč­ní­ho čiš­tě­ní a sí­ťo­vá­ní při za­cho­vá­ní vy­so­ké přes­nos­ti na stupeň vol­nos­ti.

Práce fi­nan­co­va­ná z to­ho­to gran­tu vý­raz­ně zvýší do­stup­nost ja­der­ných si­mu­lač­ních kódů fi­nan­co­va­ných vlá­dou a pod­po­ří vývoj bez­peč­né, čisté ja­der­né ener­gie.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách Co­re­for­mu.


Mohlo by vás zajímat: