Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Schoeller­‑Bleckmann výrobním partnerem Velo3D

Neděle, 05 Listopad 2023 22:20

Tags: DACH | Sapphire | SBOT | Smluvní partner | Velo3D | Výroba

3d-printing-sbot-2344Před­ní vý­rob­ce ko­vo­vých adi­tiv­ních tech­no­lo­gií pro kri­tic­ké díly, Ve­lo3D, jme­no­val Scho­eller­‑Bleckmann Oil­field Tech­no­lo­gy (SBOT), vý­rob­ce high­‑tech ko­vo­vých kom­po­nen­tů s více než 100le­tou tra­di­cí, svým je­di­ným smluv­ním vý­rob­ním part­ne­rem pů­so­bí­cím v re­gi­o­nu DACH (Ně­mec­ko, Ra­kous­ko a Švý­car­sko).

Tato spo­leč­nost bude rov­něž sta­no­ve­na je­di­ným smluv­ním vý­rob­ním part­ne­rem Ve­lo3D pro ropný a ply­ná­ren­ský prů­my­sl v Ev­ro­pě, což je hlav­ní od­vět­ví, kte­ré­mu SBOT slou­ží.

Pro­střed­nic­tvím této do­ho­dy SBOT také přidá další tis­kár­nu Sap­phire ke svým dvěma stá­va­jí­cím tis­kár­nám, které jsou v sou­čas­né době v pro­vo­zu v jeho zá­vo­dě, včet­ně tis­kár­ny Sap­phire XC. Jakmi­le bude do­sa­že­no ma­xi­mál­ní vý­rob­ní ka­pa­ci­ty tis­ká­ren Sap­phire, SBOT bude do své sítě při­dá­vat nové tis­kár­ny a sli­ti­ny, aby mohl uspo­ko­jo­vat po­tře­by zá­kaz­ní­ků.

Síť smluv­ních vý­rob­ců Ve­lo3D umo­ž­ňuje spo­leč­nos­tem na­ku­po­vat služ­by ko­vo­vé­ho 3D tisku od po­sky­to­va­te­lů, místo aby si ku­po­va­ly, na­sta­vo­va­ly a pro­vo­zo­va­ly vlast­ní tis­kár­nu a do­pro­vod­ný soft­ware. Fir­mám také umo­ž­ňuje pří­stup k širší škále ko­vo­vých sli­tin. Spo­leč­nos­ti tak mohou snad­ně­ji vy­u­ží­vat plně in­te­gro­va­né ře­še­ní Ve­lo3D bez vel­kých ka­pi­tá­lo­vých vý­da­jů. Jakmi­le se u těch­to zá­kaz­ní­ků vý­ro­ba roz­ros­te, mohou si ná­sled­ně za­kou­pit vlast­ní tis­kár­ny nebo roz­ší­řit vý­ro­bu o další po­sky­to­va­te­le a do­sáh­nout tak dis­tri­bu­o­va­né vý­rob­ní sítě.

V sou­čas­né době je v síti smluv­ních vý­rob­ců Ve­lo3D více než 10 spo­leč­nos­tí na čtyřech kon­ti­nen­tech. SBOT bude nyní je­di­nou spo­leč­nos­tí v síti za­mě­ře­né na re­gi­on DACH a Ve­lo3D ne­bu­de usi­lo­vat o nové smluv­ní vý­rob­ce v rámci ev­rop­ské­ho rop­né­ho a ply­ná­ren­ské­ho prů­mys­lu, který za­hr­nu­je velký počet zá­kaz­ní­ků SBOTu.

V roce 2021 Ve­lo3D roz­ší­řil svou pří­tom­nost v Ev­ro­pě a SBOT se stal prv­ním ev­rop­ským čle­nem jeho sítě smluv­ních vý­rob­ců. Ses­ter­ská spo­leč­nost SBOT, Knust­‑Go­dwin, pro­vo­zo­va­la ve svém zá­vo­dě v Katy v Texa­su flo­ti­lu tis­ká­ren Sap­phire, což in­spi­ro­va­lo SBOT k pro­zkou­má­ní mož­nos­ti vy­u­ži­tí plně in­te­gro­va­né­ho ře­še­ní Ve­lo3D pro své zá­kaz­ní­ky ob­slu­ho­va­né z ra­kous­ké­ho zá­vo­du.

Sa­fí­ro­vé tis­kár­ny v SBOT jsou ka­lib­ro­vá­ny pro vý­ro­bu dílů s po­u­ži­tím práš­ku In­co­nel 718, což je sli­ti­na na bázi niklu, která po­sky­tu­je vy­so­kou pev­nost a odol­nost proti ko­ro­zi při ex­trém­ních tep­lo­tách. Jeho nová tis­kár­na Sap­phire bude vy­rá­bět díly z CP1, což je lehká hli­ní­ko­vá sli­ti­na, která je ide­ál­ní pro apli­ka­ce s pře­no­sem tepla. Kromě tis­ká­ren Sap­phire pro­vo­zu­je SBOT 120 CNC stro­jů s uni­kát­ní­mi vý­rob­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi. Spo­leč­nost je dr­ži­te­lem cer­ti­fi­ká­tů ISO 9001, ISO 14001, EN/AS 9100, API Spec 7-1 a AEO.


Mohlo by vás zajímat: