Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová generace technologie FlexxCORE od Flexxbotics

Pondělí, 13 Listopad 2023 00:55

Tags: Automatizace | Flexxbotics | FlexxCORE | Inteligentní továrna | Robotizace

FlexxCORE-2345Flexx­bo­tics ozná­mil novou ge­ne­ra­ci tech­no­lo­gie Flexx­CO­RE. Pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie Flexx­CO­RE umožňuje ro­bo­tům bez­peč­né při­po­je­ní a ko­mu­ni­ka­ci se všemi typy au­to­ma­ti­zač­ních za­ří­ze­ní v in­te­li­gent­ní to­vár­ně a po­sky­tu­je tak vý­kon­něj­ší, fle­xi­bil­něj­ší a ote­vře­něj­ší při­po­je­ní, než bylo dosud možné. S tech­no­lo­gií Flexx­CO­RE od Flexx­bo­tics ro­bo­ty zda­le­ka ne­ko­mu­ni­ku­jí jen se stro­ji, ale řídí je a velí jim.

Di­gi­ta­li­za­ce pra­cov­ních buněk Flexx­bo­tics je pá­te­ří in­te­li­gent­ní to­vár­ny, která za­jiš­ťu­je ro­bo­tic­ky ří­ze­nou vý­ro­bu ve vel­kém mě­řít­ku s au­to­nomním ří­ze­ním pro­ce­sů pro vy­spě­lé ob­rá­bě­cí ope­ra­ce. Tato ino­va­tiv­ní nová verze Flexx­CO­RE, která je roz­ho­du­jí­cí soft­wa­ro­vou in­frastruk­tu­rou pro pro­po­je­ní ro­bo­tů a stro­jů v ře­še­ní Flexx­bo­tics, při­ná­ší kom­pa­ti­bi­li­tu s více než 1000 růz­ný­mi mo­de­ly CNC stro­jů, dal­ší­mi to­vár­ní­mi stro­ji a mož­nost­mi kon­t­rol­ních za­ří­ze­ní a umožňuje 22­krát rych­lej­ší vy­tvá­ře­ní ko­nek­to­rů než běžné me­to­dy in­te­gra­ce au­to­ma­ti­za­ce.

K dneš­ní­mu dni se mnoho ini­ci­a­tiv ro­bo­tic­ké di­gi­ta­li­za­ce roz­pa­dá ve vý­rob­ní pra­cov­ní buňce. K těmto se­lhá­ním do­chá­zí proto, že ro­bo­ty po­u­ží­va­né při ob­slu­ze stro­jů jsou zříd­kakdy při­po­je­ny přímo k to­vár­ní­mu vy­ba­ve­ní kvůli ne­kom­pa­ti­bi­li­tě pro­to­ko­lů a slo­ži­tos­ti roz­hra­ní, což vede k ome­ze­né­mu zvý­še­ní efek­ti­vi­ty, ne­o­če­ká­va­ným pro­blé­mům s kva­li­tou a ne­plá­no­va­ným pro­sto­jům.

Co je FlexxCORE?

Flexx­CO­RE je soft­wa­ro­vá in­frastruk­tu­ra pro při­po­je­ní stro­jů, která je stře­dem ře­še­ní Flexx­bo­tics pro ro­bo­tic­ky ří­ze­nou vý­ro­bu. Flexx­CO­RE je níz­kokódové pro­stře­dí pro se­sta­vo­vá­ní a pro­voz ko­nek­to­rů, které za­hr­nu­je vy­so­ce bez­peč­ný a vý­kon­ný rámec pro da­to­vé ka­ná­ly s pro­to­ko­ly, struk­tu­ra­mi tříd, sa­da­mi metod a da­to­vý­mi mo­de­ly pro ko­mu­ni­ka­ci a in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu mezi ro­bo­ty a všemi růz­ný­mi typy vý­rob­ních pro­střed­ků.

Flexx­CO­RE umožňuje ro­bo­tům čer­pat z roz­hra­ní DNC a přímo ma­ni­pu­lo­vat s G­‑kódem na úrov­ni stro­je a pro­vá­dět uza­vře­né pro­gra­mo­vé úpra­vy pro­gra­mů PLC v re­ál­ném čase. Flexx­CO­RE může na­pří­klad číst, za­pi­so­vat a ak­tu­a­li­zo­vat makro­pro­měn­né, pa­ra­me­t­ry a po­su­ny – na­pří­klad po­su­ny ná­stro­je / upí­na­cí­ho pří­prav­ku / ob­rob­ku – na zá­kla­dě vý­sled­ků kon­t­ro­ly a upra­vo­vat tak opo­tře­be­ní ná­stro­je a další fak­to­ry, aby vý­ro­ba dílů zů­sta­la kon­zis­tent­ní podle spe­ci­fi­ka­ce a to­le­ran­ce pro vy­so­ce přes­nou kva­li­tu.

Díky no­vé­mu sys­té­mu Flexx­CO­RE, který je středo­bo­dem ře­še­ní Flexx­bo­tics pro ro­bo­tic­ky ří­ze­nou vý­ro­bu, mohou spo­leč­nos­ti rych­le do­sáh­nout vý­sled­ků ro­bo­tic­ké ob­slu­hy stro­jů ve vel­kém mě­řít­ku nebo po jedné pra­cov­ní buňce, čímž se vy­hnou na­ru­še­ní ini­ci­a­tiv typu „roz­trh­ni a na­hraď“ a ri­zi­kům spo­je­ným s pro­jek­ty au­to­ma­ti­za­ce na­jed­nou.


Mohlo by vás zajímat: