Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Flexxbotics podporuje obráběcí stroje Nakamura­‑Tome

Úterý, 02 Leden 2024 11:35

Tags: Automatizace | Flexxbotics | Inteligentní továrna | Nakamura­‑Tome | Obráběcí stroje | Robotika

flexxbotics-nakamura-tome-2401Flexx­bo­tics ozná­mil při­po­je­ní ro­bo­tů pro ob­slu­hu stro­jů kom­pa­ti­bil­ní s celou řadou stro­jů a za­ří­ze­ní Na­ka­mu­ra­‑Tome. S novou ge­ne­ra­cí ob­rá­bě­cích pro­stře­dí Flexx­bo­tics vy­u­ží­va­jí­cí ro­bo­ti­ku s ob­rá­bě­cí­mi stro­ji Na­ka­mu­ra­‑Tome do­sáh­ne­te vyš­ších vý­no­sů, větší pro­pust­nos­ti a vyš­ší­ho zisku na jeden díl. Pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie Flexx­CO­RE od Flexx­bo­tics umo­ž­ňuje ro­bo­tům bez­peč­né pro­po­je­ní a ko­mu­ni­ka­ci se stro­ji Na­ka­mu­ra­‑Tome v in­te­li­gent­ní to­vár­ně.

Po­sky­tu­je tak vý­kon­něj­ší, fle­xi­bil­něj­ší a ote­vře­něj­ší pro­po­je­ní ro­bo­tů, než bylo dříve možné.

Flexx­bo­tics je kom­pa­ti­bil­ní s ří­di­cí­mi jed­not­ka­mi FANUC od Na­ka­mu­ra­‑Tome a kom­pa­ti­bi­li­tu ro­bo­tů umo­ž­ňuje Flexx­bo­tics pro všech­ny různé typy stro­jů Na­ka­mu­ra­‑Tome, včet­ně ví­ce­ú­če­lo­vých, otoč­ných re­vol­ve­ro­vých hlav s osou B, ví­ce­vě­žo­vých a jed­no­vě­žo­vých.

Kromě kom­pa­ti­bi­li­ty s ří­di­cí­mi jed­not­ka­mi FANUC FO­CAS2/FOCAS od Na­ka­mu­ra­‑Tome je sys­tém Flexx­bo­tics kom­pa­ti­bil­ní s celou řadou ote­vře­ných stan­dard­ních pro­to­ko­lů včet­ně OPC/UA, MT­Con­nect, Mod­bus­‑TCP, TCP/IP, Ether­net/IP a De­vi­ce­Net spolu s MEL­SEC, Pro­fi­bus/Pro­fi­net a dal­ší­mi pro­pri­e­tár­ní­mi ří­di­cí­mi jed­not­ka­mi a pro­po­jo­va­cí­mi pro­to­ko­ly.

Di­gi­ta­li­za­ce pra­cov­ních buněk Flexx­bo­tics je pá­te­ří in­te­li­gent­ní to­vár­ny, která za­jiš­ťu­je ro­bo­tic­ky ří­ze­nou vý­ro­bu ve vel­kém mě­řít­ku s au­to­nom­ním ří­ze­ním pro­ce­sů pro po­kro­či­lé ob­rá­bě­cí ope­ra­ce. SaaS/hyb­rid­ní ar­chi­tek­tu­ra Flexx­bo­tics navíc fun­gu­je on­li­ne i of­fli­ne, takže vý­ro­ba po­kra­ču­je s pří­stu­pem k in­ter­ne­tu i bez něj, a Flexx­bo­tics spo­lu­pra­cu­je se stá­va­jí­cí­mi pod­ni­ko­vý­mi sys­témy, jako jsou CAD/CAM, SCADA/HMI, IIoT, MES, ERP, PLM a další, pro úpl­nou syn­chro­ni­za­ci.

Pro při­po­je­né ro­bo­ty a stro­je Na­ka­mu­ra­‑Tome je v sys­té­mu Flexx­bo­tics k dis­po­zi­ci kom­plet­ní sada obou­směr­ných ko­mu­ni­kač­ních, trans­for­mač­ních a smě­ro­va­cích funk­cí, včet­ně na­čí­tá­ní PLC pro­gra­mů, ode­sí­lá­ní in­struk­cí, ak­tu­a­li­za­ce pa­ra­me­t­rů a in­for­mo­va­nos­ti o stavu v zá­vis­los­ti na schop­nos­tech za­ří­ze­ní, takže ro­bo­ty řídí stro­je v in­te­li­gent­ní to­vár­ně.


Mohlo by vás zajímat: