Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vydává Valor NPI 2311

Středa, 03 Leden 2024 22:56

Tags: Aktualizace produktů | Elektronika | PCB DFM | Polovodiče | Siemens | Valor NPI

vlcsnap-2401Každá nová verze Valor NPI při­ná­ší za­jí­ma­vé funk­ce a vy­lep­še­ní a Valor NPI verze 2311 není jiná. Jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších po­sled­ních změn verze 2311 je 3D pro­hlí­žeč ta­bu­lek. Ten umožňuje uži­va­te­lům pře­pí­nat mezi ty­pic­kým 2D zob­ra­ze­ním desky a 3D zob­ra­ze­ním desky. Ač­ko­li je vi­zu­ál­ně méně ná­pad­né, při­dá­ní de­tek­ce vy­so­ce ri­zi­ko­vých sou­čás­tek je mezi cel­ko­vý­mi vy­lep­še­ní­mi nemé­ně pů­so­bi­vé.

Knihov­na dílů Valor nyní při­řa­zu­je jed­not­li­vým kom­po­nen­tám hod­no­tu vý­rob­ní­ho ri­zi­ka. To umožňuje na první po­hled zvá­žit re­la­tiv­ní hod­no­ty vý­těž­nos­ti na zá­kla­dě vý­bě­ru kom­po­nent. Valor NPI verze 2311 také usnad­ňuje umis­ťo­vá­ní kom­po­nent XD do cik­‑cak pole.

Tyto změny při­chá­ze­jí navíc k po­stup­ným vy­lep­še­ním pro­duk­tu a opra­vám soft­wa­ru. Před­sta­vu­jí letmý po­hled na ně­ko­lik nej­za­jí­ma­věj­ších vy­lep­še­ní za­ve­de­ných v této verzi.

Prohlédněte si desku s plošnými spoji trojrozměrně

Vy­u­ži­tí 3D zob­ra­ze­ní v zá­vě­reč­né fázi va­li­da­ce ná­vr­hu desek s ploš­ný­mi spoji (PCB) při­ná­ší řadu výhod, které vý­raz­ně zvy­šu­jí přes­nost a efek­ti­vi­tu va­li­dač­ní­ho pro­ce­su.

Vzhle­dem k tomu, že in­že­ný­ři usi­lu­jí o ma­xi­mál­ní přes­nost, vy­ro­bi­tel­nost a spo­leh­li­vost svých ná­vrhů, po­sky­tu­je troj­roz­měr­né zob­ra­ze­ní kom­plex­ní a in­tu­i­tiv­ní po­sou­ze­ní fy­zic­ké­ho uspo­řá­dá­ní desky ploš­ných spojů.

Po­ten­ci­ál­ní vý­rob­ní pro­blémy, jako je stí­no­vá­ní sou­část­ky na vý­vo­du sou­sed­ní sou­část­ky, si lze mno­hem snáze před­sta­vit na troj­roz­měr­né ilu­stra­ci desky, kde je jasně vidět výška sou­část­ky.

3D zob­ra­ze­ní Valor NPI verze 2311 MRA po­sky­tu­je si­mu­la­ci desky ploš­ných spojů v re­ál­ném pro­stře­dí se všemi po­ža­do­va­ný­mi de­tai­ly a vlast­nost­mi vrs­tev a s přes­nou ge­o­me­t­rií VPL sou­čás­tek a vý­vo­dů.

Siemens-1-Switch-between-the-2D-and-3D-views-of-the-board-2401

Siemens-2-component-details-2401

Pro­hlížení 3D zob­ra­ze­ní tvaru, výšky a umís­tě­ní vý­vo­dů kom­po­nent na zá­kla­dě přes­né VPL ge­o­me­t­rie. Po vý­bě­ru se po­drob­nos­ti o kom­po­nen­tě zob­ra­zí ve sta­vo­vém řádku a v okně s in­for­ma­ce­mi o kom­po­nen­tě.

Detekce vysoce rizikových komponent v návrhu

Po­cho­pe­ní, zda návrh desky s ploš­ný­mi spoji (PCB) ob­sa­hu­je kom­po­nen­ty s vy­so­kým ri­zi­kem pá­je­ní, je dů­le­ži­té pro za­jiš­tě­ní in­te­gri­ty a spo­leh­li­vos­ti desky. Pro­blémy s pá­ji­tel­nos­tí mohou ohro­zit funkč­nost pá­je­cích spojů, což může vést k elek­tric­kým po­ru­chám a sní­že­ní ži­vot­nos­ti vý­rob­ku. Iden­ti­fi­ka­ce kom­po­nent se zvý­še­ným ri­zi­kem pá­ji­tel­nos­ti v rané fázi pro­ce­su ná­vr­hu umožňuje cí­le­né zá­sa­hy, jako je úpra­va ná­vrhů pod­lo­žek nebo výběr al­ter­na­tiv­ních kom­po­nent, což za­jis­tí hlad­ší prů­běh vý­rob­ní­ho pro­ce­su, mi­ni­ma­li­za­ci vad a v ko­neč­ném dů­sled­ku do­dá­ní elek­tro­nic­kých vý­rob­ků, které splňují vy­so­ce kva­lit­ní stan­dar­dy.

V knihov­ně sou­čás­tek Valor Parts Lib­ra­ry (VPL) je kaž­dé­mu ba­líč­ku při­dě­le­no skóre ri­zi­ka, které vy­chá­zí z jeho fy­zi­kál­ních vlast­nos­tí.

Siemens-3-VPL-risk-rating-2401

Hodnocení rizika VPL

Valor NPI verze 2311 při­ná­ší tyto údaje do sku­teč­né desky s mož­nos­tí zob­ra­zit míru ri­zi­ka a skóre v ku­sov­ní­ku a v di­a­lo­gu s in­for­ma­ce­mi o každé jed­not­li­vé kom­po­nen­tě, ex­tra­ho­vat sta­tis­ti­ky rizik v MRA zprá­vě a pře­de­vším od­ha­lit kom­po­nen­ty s vy­so­kým ri­zi­kem již v rané fázi pro­ce­su ná­vr­hu.

Kontrola kusovníku

Siemens-4-BOM-review-2401

Pro­zkou­mání hod­no­ce­ní rizik po­ža­do­va­ných ba­líč­ků kom­po­nent VPL PCB a v pří­pa­dě po­tře­by zvaž­te al­ter­na­ti­vy.

In­for­ma­ce o kom­po­nen­tě

Siemens-5-Component-Information-2401

Zobrazení hodnocení rizik a skóre pro jednotlivé komponenty na desce.

ADM

Siemens-6-component-risk-score-2401

D5 byl při­řa­zen ba­lí­ček se skóre 4,2 a je vy­ká­zán jako vy­so­ce ri­zi­ko­vá sou­část­ka.

Výkaz statistik MRA v Excelu

Siemens-7-MRA-Excel-Report-Statistics-2401

Získejte statistiku rizikové složky desky podle typu montáže.

Ově­ře­ní op­ti­ma­li­zo­va­né­ho cik­‑cak pole dis­krét­ních XD kom­po­nent

Za­čle­ně­ní cik­‑cak uspo­řá­dá­ní dis­krét­ních sou­čás­tek na desku s ploš­ný­mi spoji (PCB) na­bí­zí řadu výhod, které pře­sa­hu­jí pou­hou es­te­ti­ku. Toto stra­te­gic­ké uspo­řá­dá­ní nejen op­ti­ma­li­zu­je vy­u­ži­tí pro­sto­ru, ale také zvy­šu­je účin­nost smě­ro­vá­ní, pod­po­ru­je efek­tiv­ní te­pel­né ří­ze­ní a zmírňuje pro­blémy, jako jsou přesle­chy. Vy­u­ži­tím výhod cik­‑cak uspo­řá­dá­ní mohou kon­struk­té­ři do­sáh­nout kom­pakt­něj­ší, vi­zu­ál­ně při­taž­li­věj­ší a funkč­ně op­ti­ma­li­zo­va­né desky ploš­ných spojů, což v ko­neč­ném dů­sled­ku při­spí­vá ke zvý­še­ní vý­ko­nu a spo­leh­li­vos­ti elek­tro­nic­kých ob­vo­dů.

Valor NPI za­jiš­ťu­je, že pole cik­‑cak umís­tě­ní sou­čás­tek XD­‑Dis­cre­te splňuje po­ža­do­va­ná ome­ze­ní tý­ka­jí­cí se vol­né­ho pro­sto­ru i pře­kry­tí sou­čás­tek.

Vůle XD součástek

Siemens-8-XD-Component-Clearance-2401

Vůle XD součástek

Siemens-9-XD-Componenet-Clearance-2401

Shrnutí

Výše uve­de­ná té­ma­ta po­sky­tu­jí pouze ná­hled na to, co na­jde­te ve verzi 2311.

Ne­za­po­meňte na­vští­vit strán­ku Valor NPI 2311 v Cen­t­ru pod­po­ry a doplňte si zna­los­ti o vše, co je ve verzi nové a za­jí­ma­vé, a na do­ku­men­ty What's new a re­le­a­se high­li­ghts.

 


Mohlo by vás zajímat: