Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dva nové nylonové materiály pro SLS od 3D Systems

Pátek, 05 Leden 2024 11:56

Tags: 3D Systems | 3D tisk | DuraForm PA CF | DuraForm PA11 Natural | Materiály | SLS

duraform pa cf a duraform pa 11 natural-24013D Sys­tems zpří­stupňuje dvě nové na­bíd­ky ny­lo­nu pro se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé spé­ká­ní (SLS), které na­bí­ze­jí vy­ni­ka­jí­cí výkon a me­cha­nic­ké vlast­nos­ti. Du­ra­Form PA CF je nylon 12 pl­ně­ný 33 % uh­lí­ko­vých vlá­ken, který zvy­šu­je tu­host ma­te­ri­á­lu a zá­ro­veň sni­žu­je jeho hmot­nost. Vy­zna­ču­je se vy­so­ký­mi tep­lo­ta­mi te­pel­né­ho ohybu a odo­lá­vá de­for­ma­cím, což z něj činí ide­ál­ní volbu pro vy­so­ce vý­kon­né apli­ka­ce a apli­ka­ce při zvý­še­ných tep­lo­tách.

Tento vý­rob­ní ma­te­ri­ál umožňuje pří­mou vý­ro­bu dílů s po­kro­či­lou tu­hos­tí a umožňuje vy­hnout se dlou­hým, ví­ce­stupňovým vý­rob­ním pro­ce­sům. Je vhod­ný pro funkč­ní pro­to­ty­py nebo díly pro ko­neč­né po­u­ži­tí.

Příklady použití:

 • Tes­to­vá­ní mo­de­lů v ae­ro­dy­na­mic­kém tu­ne­lu
 • Vy­so­ce vý­kon­né díly pro mo­to­ris­tic­ký sport
 • Ma­lo­for­má­to­vé ná­stro­je, pří­prav­ky a pří­prav­ky pro krát­ké série
 • Spor­tov­ní vy­ba­ve­ní s vy­so­kým ná­ra­zem
 • Prů­mys­lo­vé apli­ka­ce s vy­so­kou tep­lo­tou a/nebo vy­so­kým ná­ra­zem

Du­ra­Form PA CF je k dis­po­zi­ci pro po­u­ži­tí v 3D tis­kár­ně sPro 60. Lze jej pro­vo­zo­vat na tis­kár­nách SLS 380, ProX SLS 6100 a ProX SLS 500 po­mo­cí mo­du­lu pro do­dáv­ku ma­te­ri­á­lu SLS (MDM).

Vice info

Du­ra­Form PA11 Na­tu­ral se vy­rá­bí z ob­no­vi­tel­né­ho bi­o­lo­gic­ké­ho zdro­je, který se vy­zna­ču­je mi­mo­řád­nou hou­žev­na­tos­tí a vy­ni­ka­jí­cí odol­nos­tí proti ná­ra­zu. Nyní mů­že­te snad­no vy­rá­bět hou­žev­na­té, ná­ra­zuvzdor­né plas­to­vé pro­to­ty­py nebo vy­so­ce vý­kon­né vý­rob­ní díly, které jsou schop­ny odo­lá­vat ná­roč­ným pod­mín­kám.

Má vy­ni­ka­jí­cí me­cha­nic­ké vlast­nos­ti včet­ně vy­ni­ka­jí­cí che­mic­ké odol­nos­ti, vý­kon­nos­ti v ši­ro­kém roz­sa­hu tep­lot, vy­so­ké roz­mě­ro­vé sta­bi­li­ty a vy­so­ké­ho pro­dlou­že­ní při pře­tr­že­ní. Po­sky­tu­je také kon­zis­tent­něj­ší izot­rop­ní vlast­nos­ti, které dále zvy­šu­jí pev­nost podél osy z.

Du­ra­Form PA11 Na­tu­ral na­hra­zu­je na­bíd­ky Du­ra­Form ProX EX Na­tu­ral a Du­ra­Form EX Na­tu­ral z port­fo­lia ma­te­ri­á­lů SLS.

Příklady použití:

 • Slo­ži­té ten­kostěn­né po­tru­bí
 • Pouz­d­ra a malé skří­ně
 • Oběž­né kola
 • Ko­nek­to­ry
 • Spo­třeb­ní spor­tov­ní zboží
 • Sou­čás­ti in­te­ri­é­ru au­to­mo­bi­lů
 • Spo­jo­va­cí ma­te­ri­ál, spony a me­cha­nic­ké díly
 • Rych­lo­spoj­ky a šrou­be­ní

Vice info

 


Mohlo by vás zajímat: