Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens a Salesforce společně pro urychlení servitizace

Středa, 17 Leden 2024 11:57

Tags: Salesforce | Servitizace | Siemens | Teamcenter SLM | Výroba | Xcelerator | Ziskovost

Siemens-Salesforce-01--2403Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mil 16. ledna nový Te­am­cen­ter SLM na plat­for­mě Sa­les­for­ce Ap­pEx­chan­ge. Apli­ka­ce vy­vi­nu­tá Sie­men­sem ve spo­lu­prá­ci se Sa­les­for­ce pro­po­ju­je pro­duk­to­vé in­že­nýr­ství a ser­vis­ní ope­ra­ce tím, že spo­ju­je ře­še­ní Te­am­cen­ter Ser­vi­ce Li­fecycle Ma­nage­ment z port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor se Sa­les­for­ce Ma­nu­factu­ring CloudSa­les­for­ce Ser­vi­ce Cloud.

Tato nová apli­ka­ce umo­ž­ňuje vý­rob­cům na­sta­vit ob­chod­ní mo­de­ly více za­mě­ře­né na služ­by, zlep­šit zá­kaz­nic­kou zku­še­nost a zvý­šit pří­jmy ze slu­žeb.

Sie­mens a Sa­les­for­ce spo­lu­pra­cu­jí, aby umož­ni­li vý­rob­cům spo­jit se se svými zá­kaz­ní­ky zcela no­vý­mi způ­so­by pro­střed­nic­tvím ino­va­tiv­ní in­te­gra­ce plat­fo­rem pro ži­vot­ní cyk­lus slu­žeb a vzta­hy se zá­kaz­ní­ky. Nové spo­lu­prá­ce Sie­mens – Sa­les­for­ce po­má­há vý­rob­cům pře­jít na model slu­žeb díky uza­vře­né in­te­gra­ci, která spo­ju­je zna­los­ti o pro­duk­tech s kom­plet­ním pří­bě­hem zá­kaz­ní­ka. Apli­ka­ce při­ná­ší vy­lep­še­ný zá­kaz­nic­ký ser­vis, který může při­nést re­vo­lu­ci v ser­vis­ních ope­ra­cích, pod­po­řit spo­lu­prá­ci mezi tech­nic­ký­mi a ser­vis­ní­mi týmy a zvý­šit spo­ko­je­nost zá­kaz­ní­ků po­sky­to­vá­ním správ­ných in­for­ma­cí ve správ­ný čas na je­di­ném cen­t­ra­li­zo­va­ném místě.

Siemens-Salesforce-02-2403

Mezi vý­ho­dy nové apli­ka­ce Te­am­cen­ter SLM patří zlep­še­ní pro­voz­ní efek­ti­vi­ty díky vyš­ším po­dí­lu vy­ře­še­ní opra­vy na první kon­takt, sní­že­ní ná­kla­dů na ser­vis a zlep­še­ní sou­la­du mezi pro­dej­ním a ser­vis­ním úsi­lím. Díky správ­ným in­for­ma­cím o ma­jet­ku, ná­stro­jům a in­ven­tá­ři mohou ser­vis­ní týmy zlep­šo­vat služ­by zá­kaz­ní­kům a zvy­šo­vat tržby.

Apli­ka­ce také po­sky­tu­je tech­ni­kům a pra­cov­ní­kům v te­ré­nu větší pře­hled o in­for­ma­cích o ma­jet­ku zá­kaz­ní­ka spolu s gra­fic­ky bo­ha­tý­mi údaji o pro­duk­tech spra­vo­va­ný­mi v Te­am­cen­te­ru – po­má­há tak úspěš­ně do­kon­čit ser­vis­ní čin­nos­ti hned na­po­pr­vé. Díky pří­stu­pu k Ein­stei­nu, tech­no­lo­gii umělé in­te­li­gen­ce od Sa­les­for­ce, může apli­ka­ce ske­no­vat zna­lost­ní člán­ky vy­tvo­ře­né na zá­kla­dě ser­vis­ních plánů vy­tvo­ře­ných v Te­am­cen­te­ru a po­má­hat tak vy­hle­dá­vat zdro­je a ře­še­ní. Díky snad­né­mu pří­stu­pu k ser­vis­ním datům mohou vý­rob­ci řídit ne­u­stá­lé zlep­šo­vá­ní pro­duk­tů, pro­to­že zku­še­nos­ti zís­ka­né ze ser­vis­ních akcí se stá­va­jí sou­čás­tí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te kaž­dé­ho ak­ti­va.

In­te­gra­ce ře­še­ní Sa­les­for­ce s pod­po­rou dat v re­ál­ném čase a umě­lou in­te­li­gen­cí se sys­té­mem Te­am­cen­ter pro ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu slu­žeb může po­má­hat po­kro­ku v di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci v celém od­vět­ví a umož­nit vý­rob­cům po­sky­to­vat lepší služ­by a zá­ro­veň ge­ne­ro­vat nové zdro­je pří­jmů.

Te­am­cen­ter SLM je nyní k dis­po­zi­ci na Sa­les­for­ce Ap­pEx­chan­ge. Chce­te­‑li se do­zvě­dět více o tom, jak Sie­mens ve spo­lu­prá­ci se Sa­les­for­ce při­ná­ší vý­rob­cům nové pří­le­ži­tos­ti, pod­po­ru­je di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci a urych­lu­je ser­vi­ti­za­ci vý­ro­by, na­vštiv­te tento odkaz.


Mohlo by vás zajímat: