Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

S růstem portfolia se mění ReWalk Robotics na Lifeward

Pátek, 02 Únor 2024 23:55

Tags: Exoskelet | Lifeward | MyoCycle | Portfolio | ReStore | ReWalk Robotics

lifeward-2405ReWalk Ro­bo­tics před­sta­vi­la 29. ledna novou fi­rem­ní znač­ku a ofi­ci­ál­ně za­há­ji­la čin­nost pod ná­zvem „Li­fe­ward“. Akcie spo­leč­nos­ti se nyní za­čnou ob­cho­do­vat na burze Na­sdaq pod znač­kou „LFWD“. Li­fe­ward vy­vi­nu­la no­si­tel­né sys­témy pro re­ha­bi­li­ta­ci, zo­ta­ve­ní a další účely, které řeší fy­zic­ká ome­ze­ní nebo po­sti­že­ní. Její na­bíd­ka za­hr­nu­je osob­ní exo­ske­let ReWalk, exo­ob­lek Re­S­to­re a sys­témy My­o­Cy­cle FES.

Spo­leč­nost byla za­lo­že­na v roce 2001 a má po­boč­ky v Marl­bo­rou­gh ve státě Mas­sa­chu­setts, v Ber­lí­ně a v Yok­ne­am Illit v Iz­ra­e­li.

Změna na Li­fe­ward po koupi Al­terG

Změna znač­ky ná­sle­du­je po srp­no­vé akvi­zi­ci firmy Al­terG. Al­terG se síd­lem ve Fre­mon­tu v Ka­li­for­nii po­sky­tu­je „an­tigra­vi­tač­ní“ sys­témy pro po­u­ži­tí při fy­zic­ké a neu­ro­lo­gic­ké re­ha­bi­li­ta­ci. Trans­ak­ce při­da­la její sou­čas­né a bu­dou­cí pro­duk­to­vé řady do port­fo­lia neu­ro­re­ha­bi­li­tač­ních pro­duk­tů ReWal­ku.

Li­fe­ward rov­něž uved­la oče­ká­vá­ní, že Al­terG vý­znam­ně roz­ší­ří její mož­nos­ti pro zá­kaz­ní­ky a pod­po­ří bu­dou­cí růsto­vé pří­le­ži­tos­ti. Ob­chod­ní ře­di­tel Char­les Rem­sberg dodal, že nově spo­je­ný ob­chod­ní tým nyní re­pre­zen­tu­je celé port­fo­lio spo­leč­nos­ti.

Nové fi­rem­ní webo­vé strán­ky jsou k dis­po­zi­ci na Go­Li­fe­ward.com a před­sta­vu­jí celé port­fo­lio ře­še­ní, která mění život, včet­ně osob­ní­ho exos­ke­le­tu Re­Walk, an­tigra­vi­tač­ních sys­té­mů Al­terG, exo­ob­le­ku Re­S­to­re a sys­té­mů My­o­Cy­cle FES.

Chce­te­‑li se do­zvě­dět více o nové iden­ti­tě a po­slá­ní Li­fe­war­du, na­vštiv­te strán­ky GoLifeward.com.


Mohlo by vás zajímat: