Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prozkoumejte inovace 3D Systems pro aditivní výrobu

Pondělí, 05 Únor 2024 12:07

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | Materiály | Technologie | Webinar | Záznam

3D Systems-zaznam webinare-24063D Sys­tems na­bí­zí ke zhléd­nu­tí záz­nam webi­náře o nej­no­věj­ších ino­va­cích v adi­tiv­ní vý­ro­bě se za­mě­ře­ním na své prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie, které roz­ši­řu­jí mož­nos­ti po­u­ži­tí a vý­ro­by. Zkrať­te dobu uve­de­ní na trh, od ná­vr­hu až po před­vý­ro­bu, a zvyš­te vý­kon­nost vý­rob­ků ma­xi­mál­ním vy­u­ži­tím po­kro­či­lých ře­še­ní 3D tisku.

Po­dí­vej­te se, co je možné, když se nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie tis­ká­ren setká s nej­šir­ším port­fo­li­em ma­te­ri­á­lů v oboru, a zjis­tě­te, jak sku­teč­ná sys­té­mo­vá in­te­gra­ce spo­ju­je tis­kár­ny, ma­te­ri­á­ly, soft­ware a služ­by.

Zjis­tě­te, jak ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by od 3D Sys­tems pod­po­ru­jí:

  • Vý­ro­bu sil­ných a slo­ži­tých ko­vo­vých dílů
  • Urych­le­ní do­dá­vek dílů bez ná­stro­jů a s ma­lý­mi ome­ze­ní­mi při op­ti­ma­li­za­ci kon­struk­ce
  • Vý­ro­bu vel­kých, vy­so­ko­rych­lost­ních vý­rob­ních dílů s kva­li­tou vstři­ko­va­ných plas­tů
  • Ře­še­ní vel­ko­ob­je­mo­vých za­ká­zek s pří­mou di­gi­tál­ní vý­ro­bou přes­ných plas­to­vých dílů

Zaznam webinare 3D Systems-2406


Mohlo by vás zajímat: