Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kolik budou vaši firmu stát nepropojené nástroje

Čtvrtek, 29 Únor 2024 22:23

Tags: Dassault Systemès | Disconnected Tools | Ebook | SolidWorks | Tech Clarity | Zpráva

Solidworks nastroje-2429Nej­vý­kon­něj­ší spo­leč­nos­ti do­sa­hu­jí vět­ších úspě­chů díky tomu, že upouš­tě­jí od ne­pro­po­je­né­ho pří­stu­pu za­lo­že­né­ho na tzv. nej­lep­ším soft­wa­ru svého druhu a za­vá­dě­jí in­te­gro­va­nou plat­for­mu pro vývoj vý­rob­ků. Zprá­va od Tech Cla­ri­ty, za­lo­že­ná na prů­zku­mu mezi 187 od­bor­ní­ky z ob­las­ti IT, vý­vo­je vý­rob­ků a vý­ro­by, od­ha­lu­je osvěd­če­né po­stu­py, jak pře­ko­nat ná­kla­dy na ne­pro­po­je­né ná­stro­je pro­po­je­ním týmů na je­di­né plat­for­mě.

Klí­čo­vé po­znatky, které zjis­tí­te, za­hr­nu­jí:

  • 99 % těch, kteří vy­u­ží­va­jí in­te­gro­va­nou plat­for­mu, hlásí vý­ho­dy opro­ti jiným pří­stu­pům.
  • Ne­do­sta­teč­ná in­te­gra­ce nej­lep­ších ná­stro­jů vy­tvá­ří úzká místa a pře­ru­šu­je di­gi­tál­ní vlák­no.
  • In­te­gro­va­ný soft­ware mi­ni­ma­li­zu­je ma­nu­ál­ní práci a práci bez při­da­né hod­no­ty a zá­ro­veň zvy­šu­je efek­ti­vi­tu.
  • Pří­stup za­lo­že­ný na plat­for­mě zvy­šu­je opa­ko­va­né vy­u­ži­tí dat v celém ži­vot­ním cyklu vý­rob­ku, eli­mi­nu­je data z růz­ných zdro­jů a au­to­ma­ti­zu­je pro­ce­sy a pra­cov­ní po­stu­py.
  • Clou­do­vé in­te­gro­va­né plat­for­my se spe­ci­a­li­zo­va­ný­mi bez­peč­nost­ní­mi funk­ce­mi jsou vhod­něj­ší pro ochra­nu du­šev­ní­ho vlast­nic­tví a zá­ro­veň usnadňují spo­lu­prá­ci.

Pře­čtě­te si zprá­vu, ve které se do­zví­te, jak in­te­gro­va­ný pří­stup k vý­vo­ji vý­rob­ků za­lo­že­ný na plat­for­mě po­sky­tu­je kon­strukč­ním a vý­rob­ním týmům mnoho no­vých mož­nos­tí a zá­ro­veň je smě­řu­je na cestu k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci.

Solidworks-zprava-2409

 


Mohlo by vás zajímat: