Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

1000 Kelvin AMAIZE k dispozici pro Autodesk Fusion

Středa, 13 Březen 2024 15:16

Tags: 1000 Kelvin | Aditivní výroba | AMAIZE | AMUG 2024 | Autodesk | Fusion

AMAIZE-Fusion--Picture-24111000 Kel­vin, vý­vo­jář ko­pi­lo­tů s umě­lou in­te­li­gen­cí pro vý­ro­bu, ozná­mi­l 12. břez­na do­stup­nost svého ko­pi­lo­ta s umě­lou in­te­li­gen­cí AMAI­ZE jako zá­suv­né­ho mo­du­lu pro in­te­gro­va­nou CAD/CAM soft­wa­ro­vou plat­for­mu Fusi­on od Au­to­de­s­ku. AMAI­ZE, ohlá­še­ný na kon­fe­ren­ci Ad­di­ti­ve Ma­nu­factu­ring User Group, umožňuje ná­vr­hář­ským a vý­rob­ním spo­leč­nos­tem rych­le a efek­tiv­ně tisk­nout slo­ži­té kom­po­nen­ty ve 3D.

AMAI­ZE vy­u­ží­vá mo­de­ly stro­jo­vé­ho učení za­lo­že­né na fy­zi­kál­ních a vý­rob­ních da­tech k před­ví­dá­ní pro­blé­mů s ná­vrhem a tis­kem a k vy­tvá­ře­ní op­ti­mál­ních tis­ko­vých sou­bo­rů, které vedou k úspěš­ným vý­tis­kům. Díky tomu mohou in­že­ný­ři vy­u­ží­va­jí­cí adi­tiv­ní vý­ro­bu eli­mi­no­vat fy­zi­kál­ní cykly po­ku­sů a omylů a zvlád­nout slo­ži­těj­ší díly, které by jinak vy­ža­do­va­ly roz­sáh­lé a ča­so­vě ná­roč­né ite­ra­ce ná­vr­hu.

AMAI­ZE je již dnes ve­řej­ně k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní v Au­to­de­sk App Storu.

 


Mohlo by vás zajímat: