Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys zakládá poradní sbor průmyslových zákazníků

Pondělí, 25 Březen 2024 01:11

Tags: CAB | Po­rad­ní­ sbor | Prů­mys­l | Stra­ta­sys | Zá­kaz­ní­ci

Stratasys-Jeff Hemenway-2413Stra­ta­sys ozná­mil za­lo­že­ní no­vé­ho Po­rad­ní­ho sboru prů­mys­lo­vých zá­kaz­ní­ků (CAB – Cus­to­mer Advi­so­ry Board). CAB po­skyt­ne zá­kaz­ní­kům další pod­po­ru a in­for­ma­ce, pro­to­že Stra­ta­sys po­kra­ču­je v za­vá­dě­ní ino­va­cí v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by. Dva­nác­ti­člen­ný po­rad­ní sbor prů­mys­lo­vých zá­kaz­ní­ků za­hr­nu­je ve­dou­cí před­sta­vi­te­le před­ních vý­rob­ců z ob­las­ti le­tec­tví, au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu a prů­mys­lo­vé vý­ro­by, jakož i vý­zkum­ných a vy­so­ko­škol­ských in­sti­tu­cí.

Mezi účast­ní­ky rady patří vý­rob­ci, jako jsou Bo­eing, TE Con­necti­vi­ty a Toy­o­ta, spolu se ško­la­mi, které mají známé vý­rob­ní pro­gra­my, na­pří­klad Ná­rod­ní in­sti­tut pro le­tec­ký vý­zkum (NIAR) ve Wi­chi­tě, Texaská uni­ver­zi­ta v El Pasu a Mi­lwau­kee School of En­gi­nee­ring.

Po­rad­ní sbor zá­kaz­ní­ků, který je ve shodě s vr­cho­lo­vým ve­de­ním Stra­ta­sy­su, po­sky­tu­je pod­ně­ty k po­ža­dav­kům na šká­lo­va­tel­né vý­rob­ní apli­ka­ce a spe­ci­fic­ké ini­ci­a­ti­vy, které se za­mě­řu­jí na kva­li­tu a spo­leh­li­vost; cha­rak­te­ri­zač­ní údaje a sla­dě­ní s účin­nou stra­te­gií udr­ži­tel­nos­ti.

Zá­kaz­nic­ký po­rad­ní sbor uspo­řá­dal svůj první se­mi­nář v pro­sin­ci 2023 a další se­mi­ná­ře se budou konat po zby­tek roku 2024 a budou po­kra­čo­vat i v roce 2025 a poz­dě­ji.


Mohlo by vás zajímat: