Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simulace zvukového projevu létajícího dronu

Čtvrtek, 04 Duben 2024 22:10

Tags: Ansys Sound | Dron | Simulace | Techsoft | Zvukový projev

techsoft-eng pozvanka seminar sound-2414Tech­Soft En­gi­nee­ring zve na bez­plat­ný on-line se­mi­nář, na kte­rém před­sta­ví ná­stro­je Ansys Sound a je­jich prak­tic­ké vy­u­ži­tí při si­mu­la­ci zvuku dronu. Akce je při­pra­ve­na na 10. 4. 2024 od 9: 00 do 10: 00 hodin. V se­mi­ná­ři se se­zná­mí­te s tvor­bou pro­měn­li­vé­ho zvuku z na­hrá­vek s kon­stant­ní­mi pro­voz­ní­mi pod­mín­ka­mi, hod­no­ce­ním kom­bi­na­ce vět­ší­ho počtu zdro­jů zvuku na­jed­nou a ukáz­kou work­flow pro si­mu­la­ci pro­vo­zu lé­ta­jí­cí­ho dronu.

  • Chce­te pre­di­ko­vat hlu­ko­vý dopad za­ří­ze­ní již ve fázi ná­vr­hu?
  • Vy­rá­bí­te za­ří­ze­ní pro­vo­zo­va­né s pro­měn­li­vý­mi pod­mín­ka­mi?
  • Pro­dá­vá­te pro­dukt, na který se vzta­hu­jí různá hlu­ko­vá kri­té­ria?
  • Pro­vá­dí­te akus­tic­ká mě­ře­ní pro ne­sta­ci­o­nár­ní pro­voz za­ří­ze­ní?

Pak je tento webi­nář určen právě vám.

techsoft-eng registrace seminar sound-2414

 


Mohlo by vás zajímat: