Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Rychlá a efektivních řešení aditivní výroby

Pátek, 24 Květen 2024 13:58

Tags: 3D Systems | Aditivní výroba | Efektivita | Prototypy | Rychlost | Webinar

3D Systems webinar-2421Zjis­tě­te, jak do­sáh­nout rych­lých a ná­kla­do­vě efek­tiv­ních ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by s ma­te­ri­á­ly při­pra­ve­ný­mi k vý­ro­bě na webi­ná­ři 3D Sys­tems 29. 5. ve 20 hodin. Ob­jev­te bu­douc­nost adi­tiv­ní vý­ro­by s Fi­gu­re 4. Ul­tra­rych­lá tech­no­lo­gie 3D Sys­tems na­bí­zí fle­xi­bi­li­tu a šká­lo­va­tel­nost, které splní vaše sou­čas­né i bu­dou­cí vý­rob­ní po­tře­by.

Roz­luč­te se s tra­dič­ním vstři­ko­vá­ním a od­lé­vá­ním ure­ta­nu – při­ví­tej­te rych­lou vý­ro­bu pro­to­ty­pů bez po­u­ži­tí ná­stro­jů a pří­mou di­gi­tál­ní vý­ro­bu přes­ných plas­to­vých dílů ve stej­ný den.

Proč se zúčastnit?

 • Uni­ver­zál­ní plat­for­ma: Ide­ál­ní pro pro­to­ty­po­vá­ní, ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu a šká­lo­va­tel­ná ře­še­ní pro více než 1 mi­li­on dílů/rok.
 • Ino­va­tiv­ní ma­te­ri­á­ly: Pří­stup k ši­ro­ké škále ma­te­ri­á­lů pro různé apli­ka­ce, od rych­lé­ho pro­to­ty­po­vá­ní až po odol­né díly pro ko­neč­né po­u­ži­tí.
 • Kom­plex­ní ře­še­ní: Řešení po­třeb pro pří­prav­ky, ar­ma­tu­ry, mo­de­ly pro in­ves­tič­ní lití a lé­kař­ské apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí bi­o­kom­pa­ti­bi­li­tu.

Aplikace zahrnují:

 • Rychlé vytváření funkčních prototypů
 • Krátkodobou výrobu plastových výrobků
 • Rychlou výrobu nástrojů pro formy
 • Prototypování elastomerových dílů
 • Součásti pro lékařské účely


Nejdůležitější informace z webináře:

 • Seznamte se s průkopnickými fotopolymery od 3D Systems
 • Zjistěte, jak zlepšit mechanické vlastnosti a stabilitu vůči životnímu prostředí
 • Prozkoumejte řešení schopná výroby

Zaregistrujte se nyní a staňte se součástí revoluce v aditivní výrobě.

 3D Systems-registrace

 


Mohlo by vás zajímat: