Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Předprojektová příprava v Eplan Preplanningu

Středa, 27 Květen 2015 09:52

Tags: Eplan | Předprojektová příprava | Preplanning | Projektová data | Stroje | Zařízení

Preplanning-1522Eplan Preplanning je zaměřený na předběžné plánování strojů a zařízení (tzv. předprojektová příprava), což je fáze inženýrských prací, která předchází tvorbě detailní projektové dokumentace. Do platformy Eplan mohou být již v počáteční fázi, bez jakéhokoliv přerušení toku dat, přenesena všechna projektová data z předprojektové přípravy. Tato data se zde mohou dále doplňovat, zpracovávat a spravovat. Eplan Preplanning umožňuje uživatelům stanovení technické koncepce stroje nebo zařízení včetně počátečního odhadu celkového objemu konstrukčních prací.

To vše již v počátečních fázích projektu: např. grafické náčrty, funkční schémata a seznam proměnných, výchozí technická data pro pohony, snímače a vstupy/výstupy PLC nebo kusovníky pro kalkulaci materiálových nákladů. Prostřednictvím Eplan Preplanningu mohou konstruktéři definovat základní strukturu automatizace stroje nebo zařízení a rozmístit v ní zamýšlené pohony. V předběžném plánování projektu vytvářejí technici zodpovědní za přístrojovou a automatizační techniku soubor základních informací o snímačích a senzorech, z nichž mohou později, při tvorbě detailní projektové dokumentace, vytvořit přesné výkresy a schémata.

Kompletace, vyhodnocení a správa specifických dat
Typické automatizační procesy jsou často profesionálně podporované softwarovými nástroji. To se týká například správy polní instrumentace a podpory určení potřebných provozních nástrojů. Až dosud však nebyly nejčastěji používané softwarové nástroje dostatečně integrované do inženýrských procesů. Eplan Preplanning umožňuje sběr, nahrávání a centralizovanou správu požadavků od hrubého pohledu na základní koncept zařízení až po detailní požadavky. Ty lze zpracovávat formou standardizovaných šablon až do podoby detailní specifikace pro návrh strojů a zařízení. Další výhodou je možnost vestavby zařízení do předem navržené struktury, protože též dochází k přenosu informace o hierarchii stroje nebo zařízení. Jestliže je stanoveno, že se musí např. v metalurgickém závodě teplota okolí regulovat na určitou hodnotu, tato změna podmínek prostředí se automaticky promítne do specifikace veškerého přístrojového vybavení v dané oblasti. Podobně jsou automaticky přeneseny do všech komponent i změny ohledně umístění a použití strojů a technologických zařízení. Vzhledem k integrované podobě všech důležitých dat o projektu je možné stiskem jednoho tlačítka vygenerovat kompletní specifikace požadavků pro výrobce přístrojového vybavení, detailní rozpis použitých komponent na projektu pro jejich objednání apod. Na základě této dokumentace lze při projektování stroje nebo zařízení vybrat správné funkční celky navrhovaného přístroje a jejich specifikaci uložit v projektu jako definované standardní šablony s odpovídajícími doplňkovými daty.

Jednotná nomenklatura zjednodušuje šablony
Díky širokým možnostem nastavení uživatelského prostředí umožňuje Eplan Preplanning přizpůsobit si pracovní prostředí systému konkrétním potřebám vývoje. Takzvané segmentové bloky slouží jako zavedené identifikátory jednotlivých úrovní struktury. Bez ohledu na to, zda jde o úrovně struktury výrobních linek, částí dopravníku nebo zásobních nádrží: odpovídající nomenklatura se systematicky ukládá v šablonách, což zjednodušuje manipulaci s těmito objekty. Stejný princip platí i pro plánované objekty. Jestliže je importován seznam motorů z mechanické konstrukce, jsou 1:1 mapovány i všechny vlastnosti a informace o daném typu zařízení. Pro návrh přístrojové a automatizační techniky umožňuje Eplan Preplanning vytvořit různé typy měřicích bodů a potom je jednoduše pomocí myši (drag and drop) umístit do struktury stroje či zařízení. Uživatel se může rozhodnout, které vlastnosti budou zadávány jako referenční, a které jako specifické pro daný měřicí bod. Referenční vlastnosti pak mohou být snadno změněny v celém projektu najednou prostřednictvím centralizované správy šablon. Tato pracovní metoda je výhodná zvláště v předprojektové přípravě, neboť v této fázi ještě může docházet ke změnám projektu – zejména v principech měření hladiny dle požadavků zákazníka. Na základě těchto centralizovaných informací je tak možné určit počet provozních přístrojů a nezbytných automatizačních komponent nebo vypočítat hrubé odhadované náklady.

Závěrem
Eplan Preplanning rozšiřuje produktovou řadu platformy Eplan o pokrytí kompletních inženýrských procesů od konceptuálního návrhu po detailní rozpracování projektovaného zařízení prostřednictvím designových bloků zařízení a databázově orientovaného procesu vývoje.

(TZ Eplan)


Mohlo by vás zajímat: