Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kryon uvádí na trh Kryon Pro­cess Dis­co­ve­ry ve verzi 19.3

Čtvrtek, 08 Srpen 2019 11:30

Tags: Kryon | Pro­cess Dis­co­ve­ry | Robotika | RPA | Umělá inteligence | Verze 19.3

Kryon Process Discovery-1932Kryon, po­sky­to­va­tel ře­še­ní au­to­ma­ti­za­ce ro­bo­tic­kých pro­ce­sů (RPA), ozná­mil vy­dá­ní pro­duk­tu Kryon Pro­cess Dis­co­ve­ry 19.3, který na­bí­zí rych­lej­ší ana­lý­zy a va­li­da­ce pro­ce­sů po­mo­cí po­drob­né­ho se­zna­mu uži­va­te­lů a přes­ných akcí pro­ve­de­ných v apli­ka­cích. Na 90 % se zvý­ši­la přes­nost ma­po­vá­ní a iden­ti­fi­ka­ce po­čá­teč­ní­ho pro­ce­su díky vy­lep­še­né­mu al­go­rit­mu umě­lé in­te­li­gen­ce (také čas pro­ce­su iden­ti­fi­ka­ce se o po­lo­vi­nu zkrá­til) nebo při­da­nou vrst­vu stro­jo­vé­ho uče­ní, jež umo­ž­ňu­je uži­va­te­lům ro­bo­ty „tré­no­vat“ do do­ko­na­le pro­ve­de­ných pra­cov­ních po­stu­pů u kaž­dé in­di­vi­du­ál­ní apli­ka­ce.

U plá­no­vá­ní au­to­ma­tic­kých pro­ce­sů podle pri­o­rit na­jde­me no­vé mož­nos­ti vý­po­čtu ná­kla­dů s roč­ní­mi pře­hle­dy a vy­lep­še­né fil­tro­vá­ní vý­sled­ků podle sta­tis­tic­kých dat. Ana­lý­zu a mo­ni­to­ro­vá­ní pro­ce­sů lze pro­vá­dět ny­ní i zpět­ně a při­by­ly také ná­stro­je pro sta­že­ní pra­cov­ních po­stu­pů do RPA stu­dia.


Mohlo by vás zajímat: