Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZW­SOFT vy­dá­vá ZWCAD Me­cha­ni­cal a Ar­chi­tectu­re 2020

Úterý, 13 Srpen 2019 07:49

Tags: 2020 | Ar­chi­tectu­re | Me­cha­ni­cal | Software | Stavebnictví | Strojírenství | ZWCAD | ZW­SOFT

ZWCAD MechanicalArchitecture 2020-1933Krát­ce po vy­dá­ní soft­wa­ru ZWCAD 2020 jsou do­stup­né i pro­duk­ty ZWCAD Me­cha­ni­calAr­chi­tectu­re 2020. ZWCAD Me­cha­ni­cal 2020 je po­sta­ven na plat­for­mě ZWCAD 2020 a na­bí­zí nové funk­ce jako PDF Un­der­lay Ma­nager (sprá­va pod­kla­du PDF), Data Ex­tracti­on (ex­trak­ce dat), Lisp De­bu­g­ger (la­di­cí pro­gram ja­zy­ka Lisp), Cycle Se­lecti­on (volba cyklu) a další. Kromě toho knihov­ny ob­sa­hu a ná­stro­je, vy­tvo­ře­né spe­ci­ál­ně pro ar­chi­tek­to­nic­ké a me­cha­nic­ké ná­vrhy po­má­ha­jí au­to­ma­ti­zo­vat zdlou­ha­vé pro­cedu­ry při tvor­bě vý­kre­su.

ZWCAD Ar­chi­tectu­re 2020 je určen pro AEC a vý­rob­ní prů­my­sl a pod­po­ru­je dů­le­ži­té for­má­ty jako STL, IFC nebo DAE. No­vin­kou je mož­nost ex­por­tu sta­vi­tel­ských mo­de­lů ze ZWCAD do for­má­tu IFC, zob­ra­zit je v ně­kte­rých pro­hlí­že­čích IFC a vy­u­žít je pro poz­děj­ší pro­ces ná­vr­hu.
Více informací a odkazy ke stažení zkušebních verzí najdete na www.zwsoft.com.


Mohlo by vás zajímat: