Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TcpMDT 8: Průlomová a plně kompatibilní se ZWCAD 2020

Středa, 14 Srpen 2019 11:42

Tags: Aplitop | BIM | ESRI | Modelování krajiny | TcpMDT 8 | Topografie | Výstavba | ZWCAD 2020

tcpmdt2-16-1933Apli­ka­ce TcpM­DT 8 pro ZWCAD, kte­rou vy­vi­nu­la fir­ma Aplitop, je scho­p­na pra­co­vat s to­po­gra­fic­ký­mi pro­jek­ty a roz­díl­ný­mi po­stu­py umo­ž­ňu­je mo­de­lo­vá­ní kra­ji­ny a zpra­co­vá­ní kom­plex­ních pro­jek­tů měst­ské vý­stav­by. Uži­va­te­lé Win­dows nebo An­dro­i­du mo­hou vy­u­žít te­rén­ních apli­ka­cí Tcp­G­PS, tedy pro­vá­dět prů­zku­my po­mo­cí růz­ných při­jí­ma­čů GNSS, vy­ty­čo­vat po­zem­ky a te­ré­ny, k dis­po­zi­ci jsou ta­ké ma­py Esri, or­to­gra­fic­ké ob­ráz­ky, kar­to­gra­fie a ma­po­vé služ­by na in­ter­ne­tu. Apli­top ta­ké vy­u­ží­vá IFC Alig­n­ment pro sprá­vu vy­ty­če­ní sil­nic, že­lez­nic, tu­ne­lů a mo­s­tů a mož­nost pra­co­vat s BIM pro­jek­ty.

Rov­něž lze im­por­to­vat a ex­por­to­vat po­vr­chy a osy ve for­má­tu IFC 4×1. V TcpM­DT 8 je také za­bu­do­vá­na tech­no­lo­gie pro zob­ra­ze­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (např. dí­ky Go­o­gle Car­d­bo­ard), je mož­né po­ři­zo­vat 360° pa­no­ra­ma­tic­ké ob­ráz­ky na ka­me­rách od zá­klad­ní­ho ty­pu Ri­coh The­ta S po vý­kon­nou NC­Tech iStar. V se­zna­mu no­vých funk­cí TcpM­DT 8 mů­že­me dá­le po­kra­čo­vat. Pro­to­že TcpM­DT 8 pra­cu­je v CAD pro­stře­dí CAD, mů­že vý­kon­ná plat­for­ma ZW­CAD 2020 hlad­ce po­sky­to­vat své sil­né strán­ky. ZW­CAD 2020 pod­po­ru­je nejen stan­dard­ní a pro­fe­si­o­nál­ní ver­zi TcpM­DT, ale ta­ké sou­vi­se­jí­cí pro­duk­ty, ja­ko je TcpM­DT Sur­vey­ing a TcpM­DT Image.
Ne­vá­hej­te a vy­zkou­šej­te TcpM­DT V8 a ZW­CAD 2020, zvláš­tě pokud pra­cu­je­te v ob­las­ti ve­řej­né sprá­vy, vy­so­kých škol a ško­li­cích stře­di­sek, sta­veb­ních spo­leč­nos­tí, in­že­nýr­ských a ur­ba­nis­tic­kých stu­dií, lo­mů, do­lů, eko­lo­gic­kých slu­žeb atd.


Mohlo by vás zajímat: