Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ali­enbra­in 2019 pro de­sig­né­ry

Pátek, 23 Srpen 2019 10:27

Tags: 2019 | 3ds Max | Ali­enbra­in | De­sig­n | Maya | Photoshop | Software

alienbrain administration-1934Spo­leč­nost Ali­enbra­in ozná­mi­la vy­dá­ní pro­duk­tu Ali­enbra­in 2019, nej­no­věj­ší verzi svého správ­ní­ho soft­wa­ru ur­če­né­ho pro uměl­ce a de­sig­né­ry, kdy tvůr­čí tý­my mo­hou spo­lu­pra­co­vat na roz­sáh­lých di­gi­tál­ních sou­bo­rech po­třeb­ných pro pro­duk­ci nové ge­ne­ra­ce. Ali­enbra­in 2019 nyní plně pod­po­ru­je Unre­al Edi­tor od Epic Games, na­bí­zí další pod­po­ru ná­hle­du sou­bo­rů a ta­ké nový model ceny před­plat­né­ho (250 do­la­rů za uži­va­te­le a rok). Ali­enbra­in kom­bi­nu­je in­tu­i­tiv­ní vi­zu­ál­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní za­lo­že­né na mi­ni­a­tu­rách s uklá­dá­ním sou­bo­rů, kon­t­ro­lou ver­zí a mož­nost­mi spo­lu­prá­ce.

Ser­ver Ali­enbra­in spra­vu­je všech­ny pro­jek­to­vé sou­bo­ry a udr­žu­je úpl­nou his­to­rii a ča­so­vou osu kaž­dé­ho z nich. Al­lib­rabra­in v sobě navíc in­te­gru­je např. Adobe Pho­to­shop, Au­to­de­sk 3ds Max a Au­to­de­sk Maya.
O tom, co je nového v Alienbrainu 2019, si můžete počíst na www.alienbrain.com, ceny předplatného najdete zde.
Link ke stažení nové verze zašle Alienbrain po zadání e-mailové adresy zde.


Mohlo by vás zajímat: