Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Robotmaster v. 7.1 dalším skokem v revoluci programování

Pondělí, 26 Srpen 2019 14:46

Tags: CAD/CAM | Programování | Robotmaster | Roboty | Software

Robotmaster v71-body-1935Vy­dá­ní Ro­bot­mas­te­ru ver­ze 7 v ro­ce 2018 bylo re­vo­luč­ním po­či­nem v off-line pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů. Jed­no­du­ché až slo­ži­té ro­bo­tic­ké úlohy od pří­mo­čaré­ho plazmo­vé­ho ře­zá­ní po od­hro­to­vá­ní a adi­tiv­ní vý­rob­ní apli­ka­ce s pro­gra­mo­vá­ním za­lo­že­ným na bez­chyb­ných úlo­hách jen na jed­no klik­nu­tí. Cí­lem pro­gra­má­to­rů bylo vy­tvo­řit soft­ware tak po­kro­či­lý, aby jej mohl po­u­ží­vat kdo­ko­li. Sil­né zá­ze­mí Ro­bot­mas­te­ru v CAD/CAM soft­wa­ru ved­lo ke zrodu re­vo­luč­ní­ho pří­stu­pu k pro­gra­mo­vá­ní prů­mys­lo­vých ro­bo­tů.

V uply­nu­lém ro­ce v tvůr­ci Ro­botmas­te­ru na­slou­cha­li zpět­né vaz­bě uži­va­te­lů a im­ple­men­to­va­li ví­ce než 40 no­vých funk­cí, pro­ved­li ví­ce než 500 vy­lep­še­ní a opra­vi­li svůj při­mě­ře­ný po­díl chyb (ano, stej­ně jako u ji­né­ho soft­wa­ru, při­zná­va­jí svůj podíl na chy­bách). Vše­ch­ny no­vé změ­ny jsou ny­ní k dis­po­zi­ci v nej­no­věj­ší hlav­ní ak­tu­a­li­za­ci soft­wa­ru Ro­bot­mas­ter verze 7.1.
Tým ro­bo­tic­ké­ho soft­wa­ru firmy Hy­pertherm pra­cu­je na zá­kla­dě zcela pře­pra­co­va­né a po­kro­či­lé ar­chi­tek­tu­ry verze 7 a pře­pi­su­je re­vo­lu­ci v pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů. Od ne­u­stá­lé­ho zlep­šo­vá­ní nej­mo­der­něj­ší pro­pri­e­tár­ní tech­no­lo­gie CAM (vy­tvá­ře­ní drah) uvnitř Ro­botmas­te­ru po au­to­ma­tic­ké pro­gra­mo­vá­ní po­u­ži­tím nej­lep­ší bez­chyb­né dráhy pro ro­bo­ta pou­hým je­di­ným klik­nu­tím – díky nové ak­tu­a­li­za­ci soft­wa­ru Ro­botmas­ter je mno­hem snaz­ší ne­chat od­bor­ní­ka na úkoly se sou­stře­dit na práci bez po­tře­by ro­bo­tic­kých zna­los­tí.
Roz­luč­te se s ma­nu­ál­ním uče­ním ro­bo­ta nebo s po­u­ží­vá­ním si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru, který ne­be­re v úvahu ko­li­ze, sin­gu­la­ri­ty, spo­ji­té ko­li­ze a ja­ké­ko­liv další ro­bo­tic­ké chyby před spuš­tě­ním os­t­ré­ho pro­gra­mu na svém ro­bo­tu. Jak? Za­tím­co váš robot pra­cu­je na úloze, pro­gra­mu­je­te nové sou­čás­ti v Ro­botmas­te­ru, aniž byste ro­bo­ta pře­ru­ši­li, a zbude pouze au­to­ma­tic­ké na­hrá­ní no­vých op­ti­ma­li­zo­va­ných pro­gra­mů do ro­bo­ta. To eli­mi­nu­je ja­ké­ko­li pro­sto­je a oka­mži­tě zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a zis­ko­vost.
Soft­ware Ro­botmas­ter dnes běží na ro­bo­tech, které vr­ta­jí trupy le­ta­del v Bo­ein­gu a Ai­r­bu­su, leští au­to­mo­bi­lo­vé raz­ni­ce v Daimler Mer­ce­de­su a při­dá­vá hod­no­tu mnoha pro­ce­sům v ro­din­ných díl­nách po celém světě.
Další informace najdete na www.robotmaster.com.


Mohlo by vás zajímat: