Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZWSOFT vydává ZWSim-EM 2019

Úterý, 27 Srpen 2019 11:52

Tags: 2019 | EIT | Elektromagnetismus | FDTD | Simulace | ZWSim-EM | ZWSOFT

ZWSIMGUI1-1935ZWSim-EM 2019 je ce­lo­vln­ný 3D elek­tro­mag­ne­tic­ký si­mu­lá­tor firmy ZW­SOFT. Dá se vy­u­žít v ko­mu­ni­kač­ním, bi­o­lo­gic­ko-lé­kař­ském a za­bez­pe­čo­va­cím prů­mys­lu, pro­to­že do­ve­de si­mu­lo­vat an­té­ny, mi­k­ro­vln­né okru­hy a za­ří­ze­ní jako spoj­ky, fil­try a roz­dě­lo­va­če na­pá­je­ní. Pro vy­so­kou přes­nost a účin­nost ob­sa­hu­je ZWSim-EM za­bu­do­va­nou tech­no­lo­gii Em­bed­ded In­te­gral Tech­nique (EIT), za­lo­že­nou na me­to­dě ko­neč­ných di­fe­ren­cí v ča­so­vé ob­las­ti  (FDTD), vy­lep­še­nou kon­form­ní tech­no­lo­gii, tech­no­lo­gii zpra­co­vá­ní ne­pra­vi­del­ných sítí nebo ne­spo­ji­tost hlav­ní­ho mo­de­lu.

ZWSim-EM vy­ža­du­je jen mi­ni­mál­ní na­sta­ve­ni pa­ra­me­t­rů a na­bí­zí i podle po­tře­by uži­va­te­le upra­vi­tel­né roz­hra­ní. Díky schop­nos­tem pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní umožňuje se­sta­vit a edi­to­vat mo­de­ly přímo v pro­gra­mu, při­čemž ten je kom­pa­ti­bil­ní s více než 20 hlav­ní­mi CAD for­má­ty jako.​sat, .stp a .igs. Pro snad­ný prů­běh si­mu­la­ce a přes­né zob­ra­ze­ní jsou k dis­po­zi­ci vý­kon­né ná­stro­je pro pří­pra­vu i ná­sled­né zpra­co­vá­ní.
Více informací najdete na www.zwsoft.com/zwsim/em.


Mohlo by vás zajímat: