Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Uplatnění absolventů 3D tisku z českých univerzit

Pondělí, 02 Září 2019 16:08

Tags: 3D tisk | Absolventi | České univerzity | Lékařství | Strojírenství | Výzkum

kolobezka 1-1936Vý­ro­ba pro­to­ty­pů pro au­to­mo­bi­lo­vý a le­tec­ký prů­my­sl, ale i vy­bra­né lé­kař­ské obo­ry. Tam všu­de na­lez­nou uplat­ně­ní ab­sol­ven­ti škol s tech­nic­kým za­mě­ře­ním, kte­ří bě­hem stu­dia roz­ví­je­li své zna­los­ti a do­ved­nos­ti v obo­ru 3D tis­ku. Na po­ptáv­ku z pra­cov­ní­ho trhu re­a­gu­jí už i vy­so­ké ško­ly v Čes­ku za­řa­zo­vá­ním od­bor­ných před­mě­tů, ale chys­tá se i spuš­tě­ní sa­mo­stat­né­ho obo­ru. Adi­tiv­ní tech­no­lo­gii na VŠB-Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va le­tos ús­pěš­ně ukon­či­lo 25 stu­den­tů. Před­mět, kte­rý se za­bý­vá tvor­bou troj­roz­měr­ných ob­jek­tů z di­gi­tál­ních dat a ve kte­rém pře­va­žu­je 3D tisk pro prů­mys­lo­vé úče­ly, pro­šel no­vou akre­di­ta­ci a če­ká jej dal­ší roz­voj.

VŠB-TU Os­t­ra­va, kon­krét­ně je­jí Fa­kul­ta stroj­ní a Fa­kul­ta ma­te­ri­á­lo­vě-tech­no­lo­gic­ká, ve spo­lu­prá­ci s Uni­ver­zi­tou Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci od no­vé­ho škol­ní­ho ro­ku na­víc za­vá­dě­jí no­vý před­mět Adi­tiv­ní tech­no­lo­gie v prů­mys­lo­vém de­sig­nu pro me­ziuni­ver­zit­ní obor Prů­mys­lo­vý de­sign.
Na­bíd­ka stu­dij­ních před­mě­tů se bude dále roz­ši­řo­vat. S ohle­dem na zvy­šu­jí­cí se zájem o tuto mul­ti­o­bo­ro­vou pro­ble­ma­ti­ku lze v bu­douc­nu oče­ká­vat, že vznik­ne nový uni­ver­zit­ní obor pro magis­ter­ský stupeň stu­dia, je­li­kož se zde pro­lí­ná hned ně­ko­lik sou­vi­se­jí­cích před­mě­tů. Stu­den­ti tak zís­ka­jí více vě­do­mos­tí a zku­še­nos­tí od kva­li­fi­ko­va­ných pe­da­go­gů a vý­zkum­ných pra­cov­ní­ků.
Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta Os­t­ra­va ve spo­lu­prá­ci s vý­rob­ci prů­mys­lo­vých 3D tis­ká­ren dává stu­den­tům op­ti­mál­ní pod­mín­ky, jak se prak­tic­ky při­pra­vit pro stu­di­um adi­tiv­ních tech­no­lo­gií. Žáci na zá­kla­dě prak­tic­ké­ho stu­dia po­cho­pí, jak lze 3D tis­kem vy­tvo­řit různé druhy vý­rob­ních pro­to­ty­pů. Spo­leč­nost Re­nishaw uni­ver­zi­tě za­půj­či­la jednu z vlast­ních 3D tis­ká­ren. S mo­de­lem Re­nishaw AM 400 se týmu kon­struk­té­rů po­da­ři­lo z la­se­rem roz­ta­ve­né­ho ko­vo­vé­ho práš­ku vy­tisk­nout vůbec první ko­loběž­ku (psali jsme o ní v CAD 2/2019) a VŠB-Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta Os­t­ra­va tak zís­ka­la po­zo­ru­hod­né svě­to­vé pr­ven­ství.
Kromě vy­so­kých škol v Os­t­ra­vě a Olo­mou­ci do svých osnov za­řa­zu­jí adi­tiv­ní tech­no­lo­gie i další české školy. Fa­kul­ta stroj­ní ČVUT v Praze ote­vře­la vo­li­tel­ný před­mět Adi­tiv­ní a al­ter­na­tiv­ní tech­no­lo­gie, který uvádí po­slu­cha­če do rych­lé­ho pro­to­ty­po­vá­ní vý­rob­ků i stan­dard­ních prů­mys­lo­vých vý­rob­ních pro­ce­sů. Fa­kul­ta vý­tvar­ných umění VUT v Brně zase sli­bu­je sa­mo­stat­nou práci s 3D tis­kár­nou a po­cho­pe­ní pro­ce­su tisku v před­mě­tu Di­gi­tál­ní­ho so­chař­ství - 3D tisku.

Če­ká­ní na ab­sol­ven­ty adi­tiv­ních tech­no­lo­gií a 3D tisku

Adi­tiv­ní tech­no­lo­gie na­chá­ze­jí stále větší uplat­ně­ní, a to pře­de­vším díky po­ptáv­ce ve vý­zku­mu a vý­vo­ji. Na úzce vy­me­ze­ném pra­cov­ním trhu, na ve­řej­ných vý­zkum­ných in­sti­tu­cích a ve­řej­ných vy­so­kých ško­lách po­ptáv­ka po ex­per­tech se zna­lost­mi 3D tisku ne­po­chyb­ně je. 3D tisk fi­gu­ru­je na nej­růz­něj­ších ty­pech pozic - od tech­nic­kých pra­cov­ní­ků až po špič­ko­vé vý­zkum­ní­ky. Roz­ví­jí se zejmé­na na prů­mys­lo­vě za­mě­ře­ných obo­rech, re­spek­ti­ve pra­co­viš­tích, dru­hým nej­vý­znam­něj­ším obo­rem jsou me­di­cín­ské vědy.
Po­ptáv­ka po ab­sol­ven­tech tech­nic­kých škol se zna­lost­mi 3D tisku ovšem i na­dá­le vý­raz­ně po­ros­te a mohou po­čí­tat s uplat­ně­ním v celé řadě oborů. Zejmé­na se bude jed­nat o obec­nou pro­to­ty­po­vou vý­ro­bu, vý­ro­bu mo­de­lů pro au­to­mo­bi­lo­vý a le­tec­ký prů­my­sl a sa­mo­zřej­mě vše­o­bec­ný prů­my­sl a stro­jí­ren­ství. Za­jí­ma­vou ob­las­tí je také lé­kař­ství, kde se v dneš­ní době vy­rá­bí 3D tis­kem or­to­tic­ké a pro­te­tic­ké po­můc­ky, im­plan­tá­ty a den­tál­ní prů­my­sl.
Ros­tou­cí zájem o spe­ci­a­lis­ty kva­li­fi­ko­va­né v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by po­tvr­zu­je i vý­rob­ce 3D tis­ká­ren pro tisk z ko­vo­vé­ho práš­ku, spo­leč­nost Re­nishaw, která na zá­kla­dě zku­še­nos­ti z nej­vy­spě­lej­ších trhů dává ab­sol­ven­tům oboru adi­tiv­ní vý­ro­by vel­kou per­spek­ti­vu i na čes­kém pra­cov­ním trhu. Adi­tiv­ní vý­ro­ba je ce­lo­svě­to­vě na vze­stu­pu a firmy s kva­li­fi­ko­va­ný­mi od­bor­ní­ky budou mít kon­ku­renč­ní ná­skok a před­po­kla­dy stát se sku­teč­ný­mi lídry v tech­no­lo­gii prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku.

Bu­dou­cí lídry prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku vzdě­lá­va­jí pres­tiž­ní svě­to­vé uni­ver­zi­ty

Vy­so­ké školy v České re­pub­li­ce v tren­du vzdě­lá­vá­ní v 3D tisku ná­sle­du­jí četné za­hra­nič­ní uni­ver­zi­ty, na nichž již lze stu­do­vat sa­mo­stat­né pro­gra­my. Ve Velké Bri­tá­nii lze zís­kat magis­ter­ské ti­tu­ly v oboru adi­tiv­ní vý­ro­ba na uni­ver­zi­tách v Not­tingha­mu či She­f­fiel­du. Obor, v jehož rámci se stu­du­jí na­pří­klad le­tec­ké či kom­po­zit­ní ma­te­ri­á­ly, na­bí­zí svým ab­sol­ven­tům sku­teč­ně po­kro­či­lou kva­li­fi­ka­ci v sou­čas­ném stro­jí­ren­ství.
Stu­di­um oboru prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku na­bí­ze­jí i nej­pres­tiž­něj­ší ame­ric­ké uni­ver­zi­ty, včet­ně Massa­chusett­ské­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­sti­tu­tu (MIT), který se ori­en­tu­je na vy­u­ži­tí adi­tiv­ní vý­ro­by v ino­va­tiv­ním de­sig­nu. Po­dob­né obory lze také stu­do­vat na Uni­ver­zi­tě Car­ne­gie­ho–Mello­no­vých v Pitt­sbur­ghu, Penn State Uni­ver­si­ty či Ohio State Uni­ver­si­ty.


Mohlo by vás zajímat: