Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky v Civil 3D 2020.1

Pátek, 06 Září 2019 09:11

Tags: 2020.1 | ArcGIS | Autodesk | BIM | Civil 3D | ESRI | GIS | Novinky

civil-gis-bim-1936Spo­lu­prá­ce firem Au­to­de­sk a Esri po­kra­ču­je a no­vin­kou je in­te­gra­ce BIM a GIS v pro­duk­tu Civil 3D verze 2020.1 po­mo­cí Au­to­de­sk Con­nec­to­ru pro Ar­c­GIS, což uži­va­te­lům umožňuje přímé pro­po­je­ní s GIS daty v Ar­c­GIS On­li­ne (body, linie, po­ly­go­ny, hlav­ní linie, gra­vi­tač­ní ka­na­li­za­ce, po­zem­ky nebo bu­do­vy) a mož­nost rov­nou je po­u­žít ve vý­kre­su Ci­vi­lu 3D. U každé vrst­vy lze spe­ci­fi­ko­vat, jaký typ ob­jek­tu se má vy­tvo­řit. V GIS da­tech pře­ne­se­ných z Ar­c­GI­Su se dají v Ci­vi­lu 3D dělat změny a opě­tov­ně je ulo­žit, nebo také Civil 3D ob­jek­ty pu­b­li­ko­vat do Ar­c­GI­Su (za­rov­ná­ní, hlav­ní linie, par­ce­ly, sítě po­tru­bí a body).

Pří­kaz Ex­port to FGDB do­vo­lu­je ex­port těch­to spe­ci­fic­kých Civil 3D ob­jek­tů do sou­bo­ru ge­o­da­ta­bá­ze, jenž se dá po­u­žít nejen v Ar­c­GI­Su, ale i dal­ších pro­gra­mech. V sa­mot­ném Ci­vi­lu 3D 2020.1 se nově dají lépe spra­vo­vat stan­dar­dy díky re­fe­renč­ním ša­b­lo­nám stylů a na­sta­ve­ní a u že­lez­nič­ních pro­jek­tů se dají vy­tvo­řit dy­na­mic­ké 3D křiv­ky nebo hlav­ní linie.


Mohlo by vás zajímat: