Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CM Labs oznamuje významné aktualizace ve Vortex Studiu

Pondělí, 09 Září 2019 13:36

Tags: 2019b | CM Labs | Simulations | Stavebnictví | Studio | Terénní úpravy | Vortex

Vortex-2019b Leaving-Tracks-1937Vor­tex Stu­dio 2019b no­vě ob­sa­hu­je sys­tém pro de­for­mo­va­tel­ný te­rén, mo­du­lár­ní ná­vrh vo­zi­del a zjed­no­du­še­nou in­sta­lač­ní uti­li­tu pro snad­něj­ší in­sta­la­ci, se­sta­ve­ní, tes­to­vá­ní a vy­u­ži­tí si­mu­la­cí v re­ál­ném ča­se. De­for­mo­va­tel­ný te­rén roz­ši­řu­je si­mu­la­ci ze­mi­ny v re­ál­ném čase nejen ko­pa­cí­mi ná­stro­ji (ko­reč­ky či rad­li­ce­mi), ale také o vy­je­té ko­le­je od vo­zi­del tře­ba vo­jen­ské tech­ni­ky ne­bo dře­vo­rub­ců. Uži­va­te­lé Vor­tex Stu­dio 2019b mo­hou teď za­čít na­vr­ho­vá­ní ko­lo­vých vo­zi­del s po­mo­ci řady před­na­sta­ve­ných ša­b­lon a podle svého si je upra­vit až na úroveň pod­se­stav. V na­bíd­ce ša­b­lon jsou osob­ní a užit­ko­vá auta, je­řá­by i bag­ry.

Me­zi dal­ší funk­ce pat­ří pro­pra­co­va­něj­ší vzhled ma­te­ri­á­lů i při 2D po­hle­du, sa­mo­stat­né stí­no­vá­ní ma­te­ri­á­lů, apli­ka­ce pro vzdá­le­né sle­do­vá­ní a od­st­ra­ňo­vá­ní chyb při si­mu­la­ci, no­vá lo­gic­ká roz­ší­ře­ní se­stav ja­ko skrip­ty, pro­po­je­ní ne­bo VHL roz­hra­ní, a rov­něž také na­pří­klad pod­po­ra gra­fic­kých ka­ret Nvi­dia Qua­d­ro P4000. Kom­plet­ní se­z­nam ak­tu­a­li­za­cí je v an­g­lič­ti­ně na té­to strán­ce (v PDF).
No­vé funk­ce Vor­tex Stu­dia jsou ny­ní k dis­po­zi­ci ve Vor­tex Stu­diu 2019b. Uži­va­te­lé s ak­tiv­ním před­plat­ným si je mo­hou stáh­nout na ad­re­se www.cm-labs.com/downloads.


Mohlo by vás zajímat: