Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce MSC a Materials Innovation Guild

Pondělí, 09 Září 2019 14:10

Tags: Aditivní výroba | CAE | Digimat | Materials Innovation Guild | MIG | MSC Software | Simufact | Spolupráce

msc-1937MSC Soft­ware Corp. (MSC), na­bí­ze­jí­cí si­mu­lač­ní soft­ware a služ­by v ob­las­ti CAE, na­va­zu­je novou spo­lu­prá­ci na vý­zku­mu no­vých a vy­lep­še­ných tech­nik adi­tiv­ní vý­ro­by s Ma­te­ri­als In­no­vati­on Guild (MIG) při Louisvill­ské uni­ver­zi­tě v USA. Tato uni­ver­zi­ta už nyní po­má­há růz­ným or­ga­ni­za­cím jako NASA (tech­no­lo­gie MF3) a Bo­eing vy­ví­jet pro­gra­my adi­tiv­ní vý­ro­by a ško­lit bu­dou­cí kon­struk­té­ry. V rámci part­ner­ství pod­po­ří MSC Soft­ware uni­ver­zi­tu jak míst­ní­mi, tak vzdá­le­ný­mi vý­u­ko­vý­mi mož­nost­mi a na­bíd­kou soft­wa­ru (in­te­gra­ce mo­de­lo­va­cích a si­mu­lač­ních plat­fo­rem Si­mu­fact a Di­gi­mat).

Ten vy­u­ži­jí i ve startu­pech v rámci 3D Prin­ting Busi­ness In­cu­ba­to­ru sou­čas­ně s vý­u­kou tech­no­lo­gic­ko eko­no­mic­kých aspek­tů adi­tiv­ní vý­ro­by. Vý­sled­kem by měla být na­bíd­ka no­vých ma­te­ri­á­lů, kon­struk­ce a ino­va­cí vý­rob­ků ve zdra­vot­nic­kém, obran­ném a pře­prav­ním prů­mys­lu.


Mohlo by vás zajímat: