Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Materiál Ultrasint TPU 01 pro HP Multi Jet Fusion

Středa, 11 Září 2019 11:58

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | HP Multi Jet Fusion | Materialise | Materiály | TPU 01 | Ultrasint

TPU-medium-hands 3-1937Svou řa­du ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk roz­ši­řu­je firma Ma­te­ri­a­li­se na­bíd­kou Ul­tra­sint TPU 01, kte­rý na­hra­zu­je TPU 92A-1 pro se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé sli­no­va­ní. Jde o fle­xi­bil­ní ma­te­ri­ál vhod­ný pro odol­né a elas­tic­ké sou­čás­ti. Spo­leč­nost Ma­te­ri­a­li­se tes­tu­je řa­du tis­ká­ren 5200 už od po­čát­ků, tak­že ne­pře­kva­pí, že je Ul­tra­sint TPU – vy­vi­nu­tý fir­mou BASF – ur­čen pro no­vé tis­kár­ny HP Jet Fusi­on 5200 Se­ries. Ma­te­ri­ál má kva­lit­ní hlad­ký po­vrch, tlu­mí ná­ra­zy, umo­ž­ňu­je tisk jem­ných de­tai­lů, do­ká­že udr­žet tvar, je odol­ný pro­ti opo­tře­be­ní a ho­dí se pro pro­to­ty­py a vý­ro­bu na­pří­klad vzdu­cho­vo­dů, kom­plex­ních po­tru­bí, če­lis­tí a těs­ně­ní, ale ta­ké obu­vi či och­ran­ných kry­tů a pouz­der.

Kou­pit se dá mi­mo ji­né přes on-line plat­for­my Ma­te­ri­a­li­se On­Si­te a i.​ma­te­ria­li­se.
Pro více informací navštivte www.materialise.com.


Mohlo by vás zajímat: