Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Conrad Electronic poprvé na MSV v Brně

Pondělí, 23 Září 2019 10:19

Tags: 3D tisk | 3DWOX 1 | Brno | Conrad | Electronic | Fluke | Měření | MSV | Sindoh

3D tiskarna Sindoh 3DWOX 1-1939Letos po­pr­vé bude Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně (7. až 11. října) i s účas­tí Con­rad Elec­tro­nic. Na svém stán­ku bude mít k pro­hléd­nu­tí i vy­zkou­še­ní pro­duk­ty z ka­te­go­rií mě­ři­cí tech­ni­ky, ochran­ných po­mů­cek, 3D tis­ku i ná­řa­dí. To vše od svě­to­vých zna­ček jako na­pří­klad Pro­xxon Micro­mot, Flir, Flu­ke, Tes­to ne­bo vlast­ních pri­vát­ních zna­ček jako Volt­craft či Tool­craft. Na stán­ku Con­rad Elec­tro­nic bu­dou k vi­dě­ní pro­duk­ty všech mož­ných ty­pů a dru­hů. Me­zi ty nej­po­pu­lár­něj­ší ka­te­go­rie bu­de pa­t­řit bez po­chy­by 3D tisk, mě­ři­cí tech­ni­ka a ter­moka­me­ry.

Na ve­letr­hu v Brně Conrad před­sta­ví tis­kár­nu Sin­doh 3DWOX 1. Tato ji­ho­ko­rej­ská mul­ti­funkč­ní tis­kár­na je ak­tu­a­li­za­cí svého před­chůd­ce DP200. Může se pochlu­bit řadou no­vých funk­cí, včet­ně pruž­né od­ní­ma­tel­né desky a pod­po­ry pro vlák­na tře­tích stran. 3D tis­kár­na také sli­bu­je vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní a ak­tu­a­li­za­ci au­to­ma­tic­kých a po­lo­au­to­ma­tic­kých na­sta­ve­ní.
Dal­ším vý­rob­kem bude ter­moka­me­ra Volt­craft WB-200, odol­ná vodě i pádu s roz­li­še­ním sen­zo­ru 80×60 px a tep­lot­ním roz­sa­hem -10 až +400 °C. Do tře­ti­ce je mož­né zmí­nit třeba pro­fe­si­o­nál­ní tep­lo­měr Gre­i­sin­ger G1720 v novém de­sig­nu a odol­ném pro­ve­de­ní s roz­sa­hem -70 až +250 °C.
Další vý­znam­nou ka­te­go­rií, kte­rou Con­rad na MSV uve­de, jsou ochran­né po­můc­ky. Těm se mimo jiné často vě­nu­je i na blogu. Ochran­ným prv­kům u nás stále ne­vě­nu­je ta­ko­vá po­zor­nost, jakou si za­slou­ží. Ať už jde o ochra­nu slu­chu, zraku, ob­li­če­je či rukou. Tyto prvky by měly být au­to­ma­tic­kou sou­čás­tí práce tam, kde je to třeba.
Conrad Electro­nic se za­mě­řu­je na pro­fe­si­o­ná­ly z oboru elek­tro­tech­ni­ky, údrž­by a vzdě­lá­vá­ní, kte­rým má co na­bíd­nout. Velmi stojí také o spo­lu­prá­ci s ino­va­tiv­ní­mi fir­ma­mi a pro­jek­ty.
Stá­nek na­jde­te v pa­vi­lo­nu C pod čís­lem 019.


Mohlo by vás zajímat: