Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jaké novinky čekají v připravované verzi CAMWorks 2020?

Úterý, 24 Září 2019 06:42

Tags: 3E Praha Engineering | CAMWorks 2020 | CNC | Novinky | Obrábění.CAD/CAM

Inzerce-1939Přijď­te nás na­vští­vit na Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh do Brna 7.–11.10.2019 a zjis­tě­te více.
Na­jde­te nás na našem stán­ku 006 pa­vi­lónu P.

CA­MWorks, byť no­vá­ček na čes­kém trhu, ne­za­os­tá­vá a jeho vý­vo­já­ři po­kra­ču­jí v na­sto­le­ném tren­du a při­ná­ší novou verzi s ozna­če­ním CAMWorks 2020, která vyjde letos na pod­zim. Pojď­me se po­dí­vat na výběr za­jí­ma­vých no­vi­nek, které již brzy usnad­ní práci uži­va­te­lům to­ho­to CAM sys­té­mu.

Pro zjed­no­du­še­ní a za­bez­pe­če­ní vý­ro­by je mnoh­dy ob­slu­ze CNC stro­je po­tře­ba pře­dat více in­for­ma­cí než jen NC kódy se sou­pi­sem po­u­ži­tých ná­stro­jů. Jen tak může ob­slu­ha stro­je sa­mo­stat­ně po­kra­čo­vat ve vý­rob­ním pro­ce­su, aniž by byla nu­ce­na ob­tě­žo­vat CAM pro­gra­má­to­ra s doplňují­cí­mi do­ta­zy.

Právě k tomu účelu slou­ží CAD/CAM pro­hlí­žeč. CA­MWorks Sho­p­Flo­or je nově před­sta­ve­ná apli­ka­ce v sadě soft­wa­ro­vých pro­duk­tů CA­MWorks. CA­MWorks Sho­p­Flo­or je sa­mo­stat­ná apli­ka­ce ne­zá­vis­lá na ji­ných pro­duk­tech. Slou­ží jako ná­stroj pro spo­lu­prá­ci mezi CAM pro­gra­má­to­ry, kteří po­u­ží­va­jí apli­ka­ci CA­MWorks pro ge­ne­ro­vá­ní NC kódů a díl­nou s CNC stro­ji, kde ob­slu­ha stro­jů pro­vá­dí re­ál­nou vý­ro­bu.

Po­mo­cí CA­MWorks Sho­p­Flo­or je možné data pro­hléd­nout a si­mu­lo­vat dráhy ná­stro­jů přímo u stro­je. Přímo před roz­je­tím na stro­ji lze po­drob­ně zkon­t­ro­lo­vat všech­ny ope­ra­ce na mo­ni­to­ru, aniž by ob­slu­ha po­tře­bo­va­la pl­no­hod­not­ný CAM sys­tém. K dis­po­zi­ci je sada ná­stro­jů nejen pro pro­hlí­že­ní, ale také pro mě­ře­ní 3D mo­de­lu. Spolu s 3D mo­de­ly sou­čás­tí a vý­rob­ní­mi ope­ra­ce­mi lze za­slat se­zna­my ná­stro­jů a se­ři­zo­va­cí listy. Toto vše při­ná­ší vyšší bez­peč­nost vý­rob­ní­ho pro­ce­su, neboť ob­slu­ha stro­je může díky pro­hlí­že­či od­ha­lit pří­pad­né kom­pli­ka­ce ještě před sa­mot­ným za­há­je­ním vý­ro­by.


Mohlo by vás zajímat: