Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Polymerový materiál TPU 1301 od EOS

Pondělí, 30 Září 2019 10:40

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | EOS | EOS TPU 1301 | Materiály

EOSletten TPU Content-1940Spo­leč­nost EOS, kte­rá se za­mě­řu­je na tech­no­lo­gic­kou pod­po­ru v ob­las­ti 3D tis­ku po­ly­me­rů a ko­vů, uved­la na trh no­vý fle­xi­bil­ní po­ly­me­ro­vý ma­te­ri­ál pro prů­mys­lo­vý 3D tisk – EOS TPU 1301. Díky to­mu­to ma­te­ri­á­lu je mož­ná hro­mad­ná vý­ro­ba, pro­to­že ma­te­ri­á­ly TPU ma­jí pruž­né vlast­nos­ti a je snad­né je zpra­co­vat. Pro růz­né stup­ně tlu­me­ní roz­lič­ných vý­rob­ků lze ty­to vlast­nos­ti up­ra­vit po­mo­cí struk­tu­rál­ní­ho de­sig­nu a po­u­ži­tých pa­ra­me­t­rů pro­ce­su se­sta­ve­ní. Ma­te­ri­ál EOS TPU 1301 na­bí­zí vel­mi dob­rou ab­sorp­ci ná­ra­zů, ná­vrat do pů­vod­ní­ho tva­ru po de­for­ma­ci, vy­so­kou sta­bi­li­tu při zpra­co­vá­ní a hlad­ký po­vrch 3D vy­tiš­tě­né­ho dílu.

Pro­to je vhod­ný ze­j­mé­na pro vy­u­ži­tí u po­drá­žek obu­vi ne­bo v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu pro tlu­mi­cí prv­ky či och­ran­né pře­vo­dy.
Více informací na www.eos.info.


Mohlo by vás zajímat: