Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prohlížení CAD výkresů ve OneDrivu díky AutoCADu

Středa, 02 Říjen 2019 12:02

Tags: AutoCAD | Autodesk | CAD | dwg | OneDrive | Prohlížení | Výkresy

onedrive-autocad-elevation2-1940Od břez­na spo­lu­pra­cu­je Micro­soft s tý­mem fir­my Au­to­de­sk na mož­no­s­ti pro­po­je­ní funk­cí Au­to­CA­Du a DWG sou­bo­rů v One­Dri­vu. Od kon­ce zá­ří je ta­to schop­nost ve­řej­ně do­stup­ná pro vše­ch­ny a uži­va­te­lé tak mo­hou pro­hlí­žet DWG sou­bo­ry v Au­to­CAD pro­hlí­že­či ve One­Dri­vu a Sha­­re­Poin­tu. V ná­hle­dech lze po­u­žít při­bli­žo­va­ní a od­da­lo­vá­ní po­hle­du na vý­kres, pro edi­ta­ci ne­bo dal­ší mož­nos­ti pro­hlí­že­ní se dají vy­u­žít za­bu­do­va­né od­ka­zy na in­ter­ne­to­vou apli­ka­ci Au­to­CAD a otev­řít tak sou­bo­ry pří­mo z One­Dri­vu. In­ter­ne­to­vá apli­ka­ce Au­to­CAD ob­sa­hu­je zná­mé ná­stro­je a pří­ka­zy jako kla­sic­ká ver­ze.

Micro­soft Graph za­jiš­ťu­je snad­nou sprá­vu a hle­dá­ní sou­bo­rů. DWG sou­bo­ry ve One­Dri­vu se da­jí ta­ké edi­to­vat po­mo­cí na­tiv­ních apli­ka­cí Au­to­CAD pro Win­dows, mac­OS, iOS a An­dro­id.
Více se dozvíte na techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-OneDrive-Blog.


Mohlo by vás zajímat: