Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HALOCAD od SECUDE zabezpečuje CAD data

Čtvrtek, 03 Říjen 2019 12:15

Tags: CAD | Data | HALOCAD | SECUDE | Zabezpečení

Secude Halocad-1940Spo­leč­nost Secu­de, part­ner fir­my SAP, na­bí­zí ce­lo­svě­to­vě za­bez­pe­če­ní dat pro soft­wa­re SAP En­ter­pri­se. No­vým ře­še­ním na och­ra­nu CAD sou­­bo­rů je Ha­lo­cad, ur­če­né pro in­že­nýr­ské a vý­rob­ní spo­leč­nos­ti v rů­z­ných ob­las­tech prů­mys­lu. Vy­u­ží­vá Mic­ro­soft In­for­mati­on Pro­tecti­on (MIP) při pře­no­su sou­bo­rů me­zi od­dě­le­ní­mi a or­ga­ni­za­ce­mi, a to bě­hem ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cy­klu od ná­vr­hu po vý­ro­bu. Za­bez­pe­če­ny jsou CAD sou­bo­ry s ilu­stra­ce­mi, kon­st­ruk­ční plány, spe­ci­fi­ka­ce­mi, pro­to­ty­py a mo­de­ly. Sa­mot­né za­bez­pe­če­ní v Ha­lo­ca­du není ome­ze­no jen na sa­mot­né SAP ERP, pro­to­že fun­gu­je jako spe­ci­a­li­zo­va­ný in­te­grá­tor, který pro­po­ju­je CAD apli­ka­ce nebo SAP apli­ka­ce (jako KPro) s MIP.

Ře­še­ní má au­to­ma­ti­zo­va­ný kla­si­fi­kač­ní en­gi­ne, au­to­ri­za­ce na gra­nu­lár­ní úrov­ni a mož­nost při­řa­dit sou­bo­ru různá uži­va­tel­ská práva. Také ob­sa­hu­je mo­ni­to­ro­va­cí funk­ci pro sle­do­vá­ní veš­ke­ré­ho sta­ho­vá­ní a ex­por­tu CAD sou­bo­rů a blo­ko­va­cí funk­ci, která brání sta­ho­vá­ní nebo sdí­le­ní sou­bo­ru bez au­to­ri­za­ce. Ha­lo­cad v sou­čas­né době pod­po­ru­je Au­to­de­sk In­ven­tor a Au­to­CAD, brzy při­bu­de pod­po­ra PTC Creo, Das­sault CA­TIA a So­lid­works, a ta­ké Si­e­mens NX a So­lid Ed­ge. Více informací na secude.com/halocad.


Mohlo by vás zajímat: