Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair Partner Alliance s přidaným Vortex Studiem

Pátek, 04 Říjen 2019 09:16

Tags: Altair | Altair Partner Alliance | APA | CM Labs Simulation | Vortex Studio

Vortex-Studio-1940Spo­leč­nost Al­tair, na­bí­ze­jí­cí ře­še­ní pro vý­voj pro­duk­tů, vy­so­ce vý­kon­né vý­po­čet­ní sys­té­my a in­te­li­gent­ní da­ta, ozná­mi­la při­dá­ní soft­wa­ru Vor­tex Stu­dio Cre­a­te od CM Labs Si­mu­lati­ons, ur­če­né­ho pro si­mu­la­ci a zob­ra­ze­ní ví­ce tě­les v re­ál­ném ča­se, do Al­tair Part­ner Al­li­an­ce (APA). Vor­tex Stu­dio umo­ž­ňu­je si­mu­la­ci a zkou­š­ky stro­jů a je­jich cho­vá­ní ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí pra­co­viš­tě v re­ál­ném ča­se, a to po­mo­cí mo­de­lo­vá­ní me­cha­t­ro­ni­ky a me­cha­nic­kých za­ří­ze­ní ve smyč­ce. Si­mu­la­ce vy­tvo­ře­né přes edi­tor Vor­tex Stu­dia se da­jí sna­d­no in­te­gro­vat do re­a­lis­tic­kých scén se 3D vi­zu­ál­ní­mi efek­ty a po­kro­či­lým vy­kres­lo­vá­ním v re­ál­ném ča­se.

Do si­mu­la­cí lze při­dat li­di, po­ča­sí, ve­ge­ta­ci ne­bo vo­du. Na­jde­me zde si­mu­la­ci pne­u­ma­tik a pá­sů na měk­ké půdě, ná­stro­jů ko­pá­ní a udu­sá­ní ze­mi­ny, ka­be­lá­že a upe­v­ně­ní, hyd­ro­dy­na­mi­ku a mno­ho dal­ších apli­ka­cí pro stav­by, les­nic­tví, hor­nic­tví, po­zem­ní ro­bo­ti­ku, vý­ta­hy, lo­gis­ti­ku, za­bez­pe­če­ní či do­má­cí péči.


Mohlo by vás zajímat: