Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pimpel na dnech otevřených dveří ZENIT

Pátek, 04 Říjen 2019 13:00

Tags: CAM | ESPRIT | PIMPEL | Sodick | Takumi | ZENIT

IMG 20190916 143631013 HDR-1941Podle in­for­ma­ce došlé do naší re­dakč­ní pošty se spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor CAM sys­té­mu ESPRIT, letos roz­hod­la po­tkat se svými zá­kaz­ní­ky v prů­bě­hu Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně mimo areál br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě. Zá­jem­ci ji na­jdou v sídle part­ne­ra, firmy Zenit, na ad­re­se Škro­bá­ren­ská 483/6, Brno, kde v rámci MSV pro­bí­ha­jí Dny ote­vře­ných dveří. Před­vá­dě­cí míst­nost firmy Zenit se na­chá­zí cca 4,5 km od vý­sta­viš­tě (nej­krat­ší trasa autem od pavilónu P). V rámci pre­zen­ta­cí bude před­sta­ven nový CAM ESPRIT po­há­ně­ný umě­lou in­te­li­gen­cí a k vi­dě­ní bude i živé ob­rá­bě­ní na stro­jích Ta­ku­mi a So­dick.

Ná­vštěv­ní­ci se tak budou moci se­zná­mit se spous­tou no­vi­nek v soft­wa­ru ESPRIT, ale také se stro­ji a mohou se těšit i na bo­ha­tý raut.


Mohlo by vás zajímat: