Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Peopoly přichází s 3D tiskárnou Phenom

Pondělí, 07 Říjen 2019 18:18

Tags: 3D tiskárny | LCD+LED | Peopoly | Phenom.MLSA | SLA

phenom3-1941Phe­nom je vel­ko­for­má­to­vá 3D tis­kár­na, která je až o 500 % rych­lej­ší než la­se­ro­vé, po­kud jde o vel­ké ob­jek­ty ne­bo plnou des­ku ma­lých ob­jek­tů. Před­cho­zí řada 3D tis­ká­ren Moai fir­my Pe­o­po­ly vy­u­ží­va­la prá­vě la­ser. Phe­nom pak pra­cu­je s MLSA (LCD+LED). Tato tech­no­lo­gie apli­ku­je se­lek­tiv­ní ex­po­zi­ci na cit­li­vé prys­ky­ři­ce svět­lem mas­ko­va­ným ja­ko LCD. Upra­ve­ný svě­tel­ný en­gi­ne od Pe­o­po­ly vy­dá­vá do­kon­ce ví­ce svět­la než dal­ší tis­kár­ny s SLA tech­no­lo­gií. Tis­ko­vá plo­cha či­ní 27,6 cm × 15,5 cm × 40 cm. Chla­di­cí sys­tém rov­něž vy­lep­šu­je vý­sled­ky tis­ku. U tis­kár­ny je k dis­po­zi­ci na­víc 12,5pal­co­vý 4K LCD dis­plej.

Do bu­douc­na se po­čí­tá s pro­dlou­že­ním ži­vot­nos­ti tis­ká­ren, no­vým svě­tel­ným sys­té­mem a no­vým chla­di­cím sys­té­mem. A také s no­vý­mi prys­ky­ři­ce­mi spe­ci­ál­ně vy­vi­nu­tý­mi pro tis­ká­nu Phe­nom s vy­so­kou odol­nos­tí pro­ti ná­ra­zu a vy­so­kým tep­lo­tám. Ce­na tis­kár­ny je 1799 ame­ric­kých do­la­rů.
Více informací na peopoly.net/products/phenom.


Mohlo by vás zajímat: