Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Elysium nabízí QIF pro CAD převody a validaci

Středa, 09 Říjen 2019 10:12

Tags: ASFALIS | CAD | Data | Elysium | MBD/MBE | Převody | QIF | Validace

photostudio 1570613571584-1941Za­čát­kem roku 2020 bude ko­merč­ně vydán soft­ware AS­FA­LIS, jehož sou­čás­tí bude ře­še­ní spo­leč­nos­ti Ely­si­um pro pře­vod a va­li­da­ci CAD z a do QIF (Qua­li­ty In­for­mati­on Fra­mework) mezi uži­va­te­li. Nový soft­ware umož­ní pro­po­jit fáze ná­vr­hu, vý­ro­by a kon­t­ro­ly kva­li­ty a pod­po­ří MBD/ MBE (de­fi­ni­ce a vý­ro­bu na zá­kla­dě mo­de­lů). Qua­li­ty In­for­mati­on Fra­mework (QIF) je XML ar­chi­tek­tu­ra, která de­fi­nu­je, třídí a při­řa­zu­je in­for­ma­ce o kva­li­tě po­třeb­né pro vý­rob­ní sys­témy.

Nové ře­še­ní do­vo­lí pře­vod CAD ge­o­me­t­rie a vý­rob­ních in­for­ma­cí o pro­duk­tu (PMI) do QIF, im­port vy­so­ce přes­ných dat kva­li­ty do me­t­ro­lo­gic­kých soft­wa­rů a hard­wa­rů pod­po­ru­jí­cích QIF, va­li­da­ci mezi na­tiv­ní­mi CAD daty a pře­ve­de­ný­mi QIF daty, va­li­da­ci mezi ori­gi­nál­ní­mi QIF daty a QIF daty po edi­ta­ci nebo pře­vod z edi­to­va­ných QIF do CAD.


Mohlo by vás zajímat: