Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SimScale vydává nástroj Pedestrian Wind Comfort Analysis

Čtvrtek, 10 Říjen 2019 11:04

Tags: Cloud | Města | Nástroj | Projekty | SimScale | Simulace | Vítr

pedestrian-wind-comfort-analysis-tool-lawson-criteria-1941Spo­leč­nost Sim­S­ca­le, na­bí­ze­jí­cí SaaS apli­ka­ce pro in­že­nýr­ské si­mu­la­ce, vy­da­la nové mož­nos­ti ana­lýz vý­po­čtu pů­so­be­ní větru v mnoha smě­rech na chod­ce. Pro­jek­tan­ti, měst­ští plá­no­va­či, ar­chi­tek­ti a další tak mohou lépe určit dopad va­nu­tí větru na chod­ce vzhle­dem k okol­ním bu­do­vám a je­jich ro­ze­sta­ve­ní. Nový ná­stroj rov­něž au­to­ma­tic­ky vy­po­čí­tá­vá stan­dard­ní kri­té­ria včet­ně La­w­so­no­va, Da­ve­n­por­to­va nebo NEN 8100. Soft­ware Sim­S­ca­le nyní umožňuje si­mu­la­ci až 36 směrů větru sou­čas­ně a zjed­no­du­šu­je sa­mot­ný vý­po­čet do­pa­du větru – stačí jen na­hrát CAD a míst­ní po­vě­tr­nost­ní data, a au­to­ma­tic­ky se vy­po­čí­ta­jí pro­fi­ly, ana­lý­zy sta­tic­kých dat a sa­mot­né pů­so­be­ní větru.

V na­bíd­ce jsou také prů­měr­né roční hod­no­ty pů­so­be­ní větru kde­ko­liv ve světě. Sa­mot­né si­mu­la­ce pro­bí­ha­jí v clou­do­vém pro­stře­dí Sim­S­ca­le, vy­u­ží­va­jí­cím kar­téz­skou „vo­xe­lo­vou“ sou­řad­ni­co­vou síť.
Další informace na www.simscale.com/blog.


Mohlo by vás zajímat: