Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

VŠB-TU Ostrava s novým bionickým designem koloběžky na MSV v Brně

Čtvrtek, 10 Říjen 2019 14:02

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | AM 500E | Bionický design | Brno | Koloběžka | MSV | Ostrava | VŠB-TU

DSC08646-1941Pro­to­typ ko­loběž­ky s uni­kát­ním rámem z 3D tis­kár­ny, která byla jako první na světě v roce 2018 vy­tiš­tě­na na Vy­so­ké škole báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va, pře­šel do druhé fáze. Novou ge­ne­ra­ci ko­loběž­ky s bi­o­nic­kou kon­struk­cí z ko­ro­zi­vzdor­né oceli před­sta­vu­jí její kon­struk­té­ři a vý­vo­já­ři na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně. Ino­vo­va­nou ko­loběž­ku je možné si pro­hléd­nout na stán­ku 55 v hale P v ex­po­zi­ci Re­nishaw. VŠB-TU Os­t­ra­va si sou­čas­ně po­ři­zu­je vý­kon­něj­ší 3D tis­kár­nu Re­nishaw AM 500E, se kte­rou bude možné tisk­nout ještě větší ko­vo­vé díly. Během tes­to­vá­ní pro­to­ty­pu v are­á­lu uni­ver­zi­ty zís­kal vý­vo­jář­ský tým uži­teč­né pod­ně­ty pro vývoj ino­vo­va­né ko­loběž­ky, kte­rou v ne­dáv­né době zkon­stru­o­val a vy­ro­bil.

Opro­ti pů­vod­ní verzi do­zna­la ko­loběž­ka ně­ko­li­ka změn, na­pří­klad vy­lep­še­ním nášla­pu, který byl pů­vod­ně z kom­po­zit­ních tru­bek. Ino­va­ce spo­čí­vá i v bi­o­nic­kém de­sig­nu, který nově pů­so­bí ještě atrak­tiv­ně­ji. 
Jinak veš­ke­ré vý­ho­dy 3D tisku, které se pro­je­vi­ly už ve fázi pro­to­ty­pu, zů­stá­va­jí: rám je zhru­ba o čtvr­ti­nu lehčí, než kdyby byl vy­ro­be­ný tra­dič­ní vý­ro­bou, a to díky tomu, že je to­po­lo­gic­ky op­ti­ma­li­zo­va­ný a dutý.

Nová 3D tis­kár­na od Re­nishaw umož­ní tisk­nout větší ko­vo­vé před­mě­ty

Uni­kát­ní do­prav­ní pro­stře­dek vzni­kl na 3D tis­kár­ně Re­nishaw AM400, která jemný ko­vo­vý prá­šek zcela roz­ta­ví a ná­sled­ně ho klade do pro­sto­ro­vé­ho mo­de­lu po vrst­vách. Stro­jí­ren­ská spo­leč­nost Re­nishaw tento stroj Vy­so­ké škole báňské – Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě Os­t­ra­va před dvěma roky za­půj­či­la.
Spo­lu­prá­ce uni­ver­zi­ty s glo­bál­ní stro­jí­ren­skou fir­mou nyní do­sta­ne nový im­puls: Vy­so­ká škola báňská – Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta Os­t­ra­va po­ři­zu­je ještě vý­kon­něj­ší tis­kár­nu pro tisk z ko­vo­vé­ho práš­ku, Re­nishaw AM 500E. Jedná se o mo­der­něj­ší za­ří­ze­ní, která má pro­stor­něj­ší sta­veb­ní ko­mo­ru v ose z, takže je možné v ní tisk­nout ob­jem­něj­ší před­mě­ty. Tis­kár­na je také o 100 W vý­kon­něj­ší, což se pro­je­ví na vyšší pro­duk­ti­vi­tě vý­ro­by.
Cen­t­rum 3D tisku Pro­to­lab je v sou­čas­né době vy­ba­ve­né už cel­kem třemi 3D tis­kár­na­mi pro tisk z ko­vo­vých práš­ků a vedle toho dis­po­nu­je třemi tis­kár­na­mi pro tisk z po­ly­mer­ních a kom­po­zit­ních práš­ko­vých ma­te­ri­á­lů.


Mohlo by vás zajímat: