Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Revoluční vývěvy Edwards nXRi s velmí nízkou spotřebou

Úterý, 15 Říjen 2019 15:06

Tags: 100 let | Edwards | Lutín | nXRi | Vakuum | Vývěvy

DSC09061-1942Spo­leč­nost Ed­wards, nej­vět­ší svě­to­vý vý­rob­ce vývěv a va­ku­o­vých tech­no­lo­gií, v le­toš­ním ro­ce sla­ví 100 let od za­lo­že­ní. V so­bo­tu 12. říj­na 2019 ofi­ci­ál­ně před­sta­vi­la v Lutí­ně u Olo­mou­ce nej­no­věj­ší mo­de­lo­vou řa­du vý­věv nXR50i a nXR80i. Kro­mě kom­pakt­něj­ší­ho de­sig­nu pří­stro­jů se dí­ky re­vo­luč­ní kon­struk­ci elek­tro­mo­to­ru ta­ké po­da­ři­lo sní­žit spo­tře­bu elek­tric­ké ener­gie o až 60 % opro­ti kon­ku­renč­ním mo­de­lům, a to při za­cho­vá­ní stej­né­ho sa­cí­ho vý­ko­nu. No­vou mo­de­lo­vou řa­dou vý­věv nXRi tak Ed­wards chce upev­nit svo­ji po­zi­ci na trhu v ob­las­ti vě­dec­ké­ho va­kua, te­dy vý­věv po­u­ží­va­ných do vě­dec­kých pří­stro­jů.

Těmi jsou například hmot­nost­ní spek­tro­me­t­ry či elek­tro­no­vé mi­k­ro­sko­py. Vý­vě­vy nXRi se bu­dou vy­rá­bět pou­ze v České re­pub­li­ce.

Vý­věvy nXR50i & nXR80i budou uve­de­ny do sé­ri­o­vé vý­ro­by do konce roku 2019. Jsou to první typy vývěv z nové řady pro­duk­tů, jež do­pl­ní port­fo­lio, které vy­rá­bí lutín­ský závod spo­leč­nos­ti Ed­wards. Uve­de­ní dal­ších typů vývěv bude ná­sle­do­vat v roce 2020. Vývoj nové mo­de­lo­vé řady v Lutí­ně trval 21 mě­sí­ců. Mi­mo­řád­ná úspo­ra elek­tric­ké ener­gie je daná pře­de­vším zcela novým typem mo­to­ru, vy­vi­nu­tým zá­vo­dem ve Velké Bri­tá­nii za po­u­ži­tí nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií ak­tu­ál­ně do­stup­ných pro elek­tric­ké mo­to­ry. Nižší spo­tře­ba zá­ro­veň zna­me­ná mno­hem nižší vib­ra­ce a hluč­nost či po­lo­vič­ní ná­ro­ky na nut­nost chla­ze­ní. Vý­věvy budou mít také nízké ná­kla­dy na údrž­bu, na­pří­klad první ser­vis budou po­tře­bo­vat až po pěti le­tech.
V prů­bě­hu vý­zku­mu a vý­vo­je bylo nutno kon­strukč­ně vy­ře­šit pro­blémy, které se tý­ka­ly ve­li­kos­ti, hluč­nos­ti, spo­leh­li­vos­ti a cel­ko­vé­ho čer­pa­cí­ho vý­ko­nu vý­věvy. Dbáno bylo i na sa­mot­nou vy­ro­bi­tel­nost vývěv, které jsou kon­stru­o­vá­ny na nej­vyš­ší otáč­ky ve své třídě, a zá­ro­veň mají ve­li­ce přes­nou ge­o­me­t­rii. Po po­čá­teč­ním ob­do­bí za­vá­dě­ní no­vých vývěv plá­nu­je lutín­ský závod Ed­wards vy­rá­bět ně­ko­lik tisíc kusů této plat­for­my ročně.
Vý­věvy nXRi se uplat­ní, jak již bylo uve­de­no výše v ob­las­tech vě­dec­ké­ho vakua – v elek­tro­no­vých mi­k­ro­sko­pech a hmot­nost­ní spek­tro­me­t­rii, a také RGA, ob­las­ti ul­tra­vy­so­ké­ho vakua, vý­zku­mu fy­zi­ky čás­tic, su­še­ní či čiš­tě­ní plazmou. Jako suché vý­věvy budou vhod­né pro všech­ny va­ku­o­vé pro­ce­sy cit­li­vé na ja­kou­ko­li kon­ta­mi­na­ci.
Pro naše čte­ná­ře bude za­jí­ma­vé, že ve firmě Ed­wards po­u­ží­va­jí plat­for­mu 3DE­x­pe­ri­en­ce s 3D CAD soft­warem CATIA V6, nad­stav­bu nad CAD sys­témy 3DCS, pro jed­no­du­ché úpra­vy ve 2D Draft­Si­ght a pro si­mu­la­ce ANSYS, ANSYS AIM a další. Pro pří­pra­vu NC pro­gra­mu se po­u­ží­vá CAM nad­stav­ba Catie V6. V plánu je za­ve­de­ní schva­lo­vá­ní vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce pro sní­že­ní ad­mi­nis­tra­ce, což je další sou­část plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce.


Mohlo by vás zajímat: